Gällande vårdprogram bukspottkörtelcancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2014-03-05

15. Psykosociala aspekter

Rekommendationer

Patienter och anhöriga ska ges upprepad information.

Alla patienter ska ha en ansvarig kontaktsjuksköterska med koordination av vårdförloppet och stöd för patienten.

Kontaktsjuksköterskan ansvarar för att patienten alltid vet vart han eller hon ska vända sig.

Information

Patienten bör vid kontakt med sjukvården mötas av ett team bestående av ansvarig läkare och kontaktsjuksköterska. Kontaktsjuksköterskan kan sedan följa upp den information som är given. Patienten ska få saklig information om sin sjukdom och informationen bör ges både muntligt och skriftligt [299]. Om möjligt bör även anhöriga informeras om sjukdom, diagnostik och behandling. Informationen bör upprepas och ges av såväl sjuksköterska som läkare. Kontakt med kurator bör erbjudas till alla patienter.

Kontaktsjuksköterska

Alla patienter med pankreascancer eller periampullär cancer ska ha en kontakt­sjuksköterska som med fördel är specialistsjuksköterska inom det klinikspecifika området [300]. Kontaktsjuksköterskan står för kontinuitet och koordinerar så att vårdkedjan fungerar och att patienten hålls uppdaterad och välinformerad. Patienten kan under sjukdomstiden komma i kontakt med och vårdas på ett flertal olika enheter. Patienten tilldelas då ofta en patientansvarig sjuksköterska (PAS) på respektive enhet. Kontaktsjuksköterskan ansvarar för att patientens behandlingsplan följs och arbetar tillsammans med patientens patientansvariga sjuksköterskor och håller i helheten kring patienten. Patientens ansvariga läkare (PAL) och kontaktsjuksköterskan samarbetar och ser till att rätt diagnostiska åtgärder utförs och att patienten förbereds inför dessa. Kontaktsjuksköterska bör tillsammans med patientens ansvariga läkare följa upp patienten efter behandlingen [301].

I kontaktsjuksköterskans uppgifter ingår att ge information, undervisa, och stötta patienten. Tillgängligheten är mycket viktig. Önskvärt är att kontakt­sjuksköterskan under hela patientens sjukdomsförlopp står för kontinuitet och tillgänglighet i vården och därigenom ökad trygghet för patient och anhöriga. En viktig del av arbetet är samarbetet runt patienten med berörda läkare samt övrig personal inom öppen och sluten vård både på den egna och på andra kliniker. Kontaktsjuksköterskan kan med fördel fungera som ”spindeln i nätet” i vårdkedjan. När vårdansvaret för patienten flyttas till annan klinik eller vårdinrättning ansvarar kontaktsjuksköterskan för att en aktiv överrapportering sker och att patienten vet till vem och vart han eller hon ska vända sig dygnets alla 24 timmar.

För ytterligare information om detta ämnesområde se regionalt vårdprogram för psykosocial onkologi och rehabilitering för södra sjukvårdsregionen [293].