Min vårdplan digitaliseras

Fem år efter att en första nationell (pappersbaserad) Individuell vårdplan lanserades i cancervården, är nu idén om en digital Min vårdplan på väg att förverkligas.

Genom att anpassa funktioner och utformning till den nationella e-tjänsten Stöd och behandling, som ägs och förvaltas av 1177 Vårdguiden, har förutsättningarna blivit de rätta för att tillsammans med kontaktsjuksköterskor och patienter i cancervården börja testa Min vårdplan (MVP) i ett digitalt format.

Start i maj

Från och med maj 2017 kommer patienter och kontaktsjuksköterskor i Uppsala, Linköping, Norrköping och Jönköping få möjlighet att börja testanvända den digitaliserade vårdplanen. I Uppsala kommer patienter med tjocktarmscancer omfattas av försöket, i Linköping och Norrköping patienter med prostatacancer och i Jönköping patienter med bröstcancer. Det kan ge en bra åldersspridning bland deltagande patienter, samtidigt som det går att utvärdera testet ur ett jämlikhetsperspektiv.

Många vinster för patienterna

Att vårdplanen digitaliseras innebär många fördelar för både patienterna och vården:

  • När som helst under dygnet årets alla dagar kan patienten få tillgång till vårdplanen genom att logga in via 1177.se.
  • Vårdplanen är uppdaterad med uppgifterna från de senaste kontakterna med vården. Patienten ser sina bokade tider och kan i lugn och ro läsa den information som vårdgivaren har laddat upp, antingen via en dator, mobilen eller surfplattan.
  • Man behöver inte längre hålla reda på ett pappersdokument som lätt kan komma på villovägar och vårdgivaren behöver i sin tur bara hänvisa till ett ställe där allt är samlat.
  • Vården blir mer tillgänglig och det blir lättare för patienten att bli delaktig. Eftersom all information ligger skyddad bakom en säker inloggning kan både patienten och vårdgivaren vara trygg med att informationen inte kommer i orätta händer.

Utvecklad tillsammans med patienter

Precis som i andra sammanhang inom cancerstrategiarbetet har patienter deltagit i utvecklingsprojektet. Deltagarna menar att digitaliseringen är en del av samhällsutvecklingen och att sjukvården då måste hänga med. Samtidigt framhåller de vikten av att även skapa lösningar för de patienter som inte har tillgång till webbtjänster.

Test och utvärdering

Just hur patienterna upplever en digital Min vårdplan är en av de saker som ska testas i piloterna. Testperioden beräknas pågå under 22 veckor. Därefter ska en utvärdering göras, som ska presenteras för RCC i samverkan i slutet av 2017. RCC väntas då också besluta om nästa steg.

Journalhandling eller ej?

Juridiskt sett i övrigt är plattformen att betrakta som ett administrativt stödsystem, vilket innebär att den dokumentation som görs i vårdplanen och som är journalhandling, ska över föras till patientens journal. 

Utmanar invanda arbets- och synsätt

Att en digital lösning snart kan finnas på plats kommer inte med automatik leda till att fler patienter får en egen Min vårdplan. Nya rutiner och arbetssätt kommer krävas, inte minst när det gäller hur MVP ska fyllas i och uppdateras tillsammans med patienten.

Initiativ med nationellt perspektiv

På uppdrag av Regionala cancercentrum i samverkan och med finansiering via  överenskommelser mellan staten och SKL om Rehabiliteringsgarantin och Kortare väntetider i cancervården, har en arbetsgrupp under ett par års tid utvecklat den digitala MVP som nu snart ska ut på test.

Arbetsgruppen har bestått av en programansvarig från SKL, en samordnare för kontaktsjuksköterskor vid RCC Norr, patientföreträdare samt kontaktsjuksköterskor, verksamhetsutvecklare och chefer från de kliniker, landsting och regioner som ska delta i pilotarbetet.

Bakgrund

Projektet med Individuell vårdplan (IVP) ingick i de första årens överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om den nationella cancerstrategin. IVP började införas under 2013 och har i varierande utsträckning använts inom cancervården sedan dess. Det har dock funnits flera olika varianter över landet och avsaknaden av en modernare lösning har även resulterat i att alla patienter inte erbjudits en individuell vårdplan.

Insikten om att IVP egentligen borde vara ett digitalt dokument, som både patienten och vården kunde hantera, fanns redan från början. Men att få fram en nationellt gemensam digital lösning lät sig inte göras inom ramen för det dåvarande projektet.

Text

  • Anette Cederberg, programansvarig för MVP, SKL
  • Katja Vuollet Carlsson, Representant från RCCs nationella arbetsgrupp för kontaktsjuksköterska
  • Bo Alm, Kommunikatör SKL/RCC i samverkan

Artikel i tidningen Onkologi i Sverige: Digital ”Min vårdplan” på gång inom cancervården. 


Faktaägare: Bodil Westman, sjuksköterska RCC Stockholm - GotlandBodil Westman, sjuksköterska RCC Stockholm - Gotland
Gemensam information uppdaterad: 26 juni 2017

Regionalt