Cancerrehabilitering

Det psykosociala stödet till personer med cancer utgör en viktig del av vårdkedjan. Detsamma gäller för rehabilitering efter behandling för cancer. 

RCC ska arbeta för att cancerpatienter har tillgång till psykosocialt stöd, rehabilitering och en palliativ vård av god kvalitet inom hela sjuk-vårdsregionen. I detta ligger att RCC, i nära samarbete med patient-företrädare, ska göra en inventering av tillgången till psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård i hela sjukvårdsregionen. I inventeringen ska ingå inte bara verksamheter med landsting/regioner som huvudmän utan också primärkommunala palliativa verksamheter. RCC ska utarbeta ett program för att säkra att cancerpatienternas behov på dessa områden möts. I programmet ska finnas tydliga mål liksom en beskrivning av hur målen ska följas upp. I detta ligger också att RCC ska främja ett multi-disciplinärt arbetssätt.

I RCC:s uppgifter ska vidare ingå att utveckla stödet till närstående till patienter med cancer. Det finns i landet förebilder för hur anhörigstödet kan utvecklas, både i sjukvårdens och i patientorganisationernas regi. RCC bör inventera hur anhörigstödet fungerar i sjukvårdsregionen och undersöka om erfarenheter från existerande förebilder kan tas tillvara i arbetet för att stärka anhörigstödets kvalitet i hela regionen.

Sidan uppdaterad: 15 november 2017

Regionalt