Rehabiliteringsinsatser

Cancerrehabilitering bedrivs av många olika professioner.

Kontaktsjuksköterskan

Kontaktsjuksköterskan är central i cancerrehabiliteringen och ska verka för att sjukvården tidigt identifierar rehabiliteringsbehov. Kontaktsjuksköterskan är också ansvarig för att en skriftlig individuell vårdplan, ”Min vårdplan”, upprättas. Uppstartade åtgärder och insatser inom cancerrehabilitering ska följas upp, utvärderas och dokumenteras i Min vårdplan.

Andra professioner

Yrkeskategorier som arbetar inom specialiserad cancerrehabilitering är till exempel arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, kurator, logoped, läkare, psykolog, psykoterapeut, sexolog, sjukhuspräst, sjuksköterska, stomiterapeut, tandhygienist, tandläkare och uroterapeut. Dessa kan arbeta konsultativt eller handledande gentemot övrig personal när patienten har särskilda rehabiliteringsbehov, eller själva ta emot patienter för bedömning, åtgärder och rehabiliterande behandling.

När det finns avancerade eller mycket avancerade behov remitteras patienten vidare.


Faktaägare: Ordf. vårdprogramgrupp Gunnar Eckerdal
Ansvarig redaktör: Jenny Patera
Gemensam information uppdaterad: 23 oktober 2017