Nationella kvalitetsregister cancer

Syftet med de nationella kvalitetsregistren är att underlätta uppföljning och utvärdering av hälso- och sjukvårdens resultat och kvalitet. Ett nationellt kvalitetsregister inom cancerområdet innehåller individbaserade uppgifter om diagnos, behandlingar och resultat. 

Ett fungerande register möjliggör uppföljning av vad som utförs i sjukvården för alla patienter i landet inom ett diagnosspecifikt område. Registren kan även ligga till grund för uppföljning och redovisning av enskilda verksamheter inom landstingen samt utgöra underlag för forskning. 

Registerstyrgrupper och stödteam

Nationella kvalitetsregister för cancersjukdomar byggs upp av professionella yrkesgrupper med en registerhållare/ordförande och en styrgrupp med geografisk och kompetensmässig spridning. Styrgrupperna samarbetar med RCC-organisationen i uppbyggnad, förvaltning och drift av registren. Målsättningen är ett gemensamt arbetssätt för alla register genom nationella stödteam bestående av olika kompetenser. Databaserna för samtliga register inom cancerområdet finns på IT-plattformen INCA för hantering av in- och utdata.

Support för varje register finns under respektive kvalitetsregister. Använd registerväljaren eller gå till den cancerdiagnos du söker.

Samordning av RCC:s arbete sker i en arbetsgrupp som kallas AKI, Arbetsgruppen för kvalitetsregister och INCA.

Studieregister

Studie Aktiv Monitorering, SAMS

SAMS är den första slumpmässigt uppdelade studien som genomförs med INCA som bas. Erfarenheterna från SAMS kommer förhoppningsvis att bidra till att fler studier ska kunna baseras på INCA. Läs mer.

Medel för 2017

Beslutsgruppen för nationella kvalitetsregister har fattat beslut om vilka nationella kvalitetsregister och registerkandidater som får nationellt stöd under 2017. Här kan du ta del av förteckningen. (pdf)


Regionalt innehåll


Sjukhus- och klinikkoder mm

Dessa förteckningar över koder för ICD, SNOMED, hemort samt sjuhus och klinik används av statistiker, forskare, registeradministratörer mfl, verksamma i norra regionen.

ICDO-3-/SNOMED koder

Hemortskoder (län, kommun, församling)

Sjukhus- och klinikkoder


Faktaägare: Lena Damber, nationell samordnare kvalitetsregister och INCA
Gemensam information uppdaterad: 19 april 2017

Regional information uppdaterad: 21 september 2015