Ett rökfritt Sverige

RCC anser att Sveriges riksdag bör fatta ett beslut om ett årtal då Sverige ska vara rökfritt. Genom utveckling, sammanställning och spridning av kunskap ska RCC medverka till att arbetet för ett rökfritt Sverige går framåt.

Den nationella arbetsgruppen för prevention, inom Regionala cancercentrum i samverkan, har tagit fram en handlingsplan för ett rökfritt Sverige. I planen presenteras åtgärder för att minska antalet rökare i Sverige och på så sätt minska den tobaksrelaterade cancerincidensen. Tobaksrökningen är en stark riskfaktor för ett flertal cancerdiagnoser. 

Genom samverkan och erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer inom folkhälsoområdet och cancervården strävar RCC efter att arbetet för ett rökfritt Sverige ska inkludera många olika organisationer på olika nivåer i samhället. Uppföljning av både RCCs interna arbete och av vissa åtgärder som andra aktörer gör utgör en del av åtgärderna i handlingsplanen. 

Läs hela handlingsplanen (pdf)

Kunskapsspridning om viktiga åtgärder 

Som en första aktivitet i syfte att opinionsbilda och informera politiker om värdet av insatser som att skärpa lagstiftning och att minska tobaksindustrins möjligheter att marknadsföra tobaksprodukter riktat mot unga, var RCC i samverkan med och arrangerade det femte seminariet om Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025.  

Läs mer om dagen och se filmen från seminariet.


Regionalt innehåll


Affisch med en glasstrutKampanj för rökfrihet avslutad

En kampanj för rökfrihet – STOPP! Det är du värd – har pågått i hela norra regionen, mellan 1 november 2015 – 30 april 2016 och utmanat alla som använde tobak att sluta.

De som antog kampanjens utmaning att vara tobaksfri under två månaders tid och anmälde sig via tobaksstopp.se hade chans att vinna SPA-helger och resecheckar.

Deltagarna i STOPP-kampanjen fick varje vecka peppning, tips och stöd via Facebook-notiser av Johanna Nordström som haft ansvar för bevakning och inlägg på sociala medier, men också via e-post av Margareta Jonsson, diplomerad tobaksavvänjare och projektledare för kampanjen.

Kampanjen genomfördes med ekonomiska medel från Regionalt cancercentrum norr (RCC Norr) och är nu avslutat.

Mer information finns www.tobaksstopp.se


Faktaägare: Shirin Bartholdsson, utvecklingsledare förebyggande insatser och hälsofrämjande cancervård, RCC Väst
Gemensam information uppdaterad: 30 november 2015

Regional information uppdaterad: 15 december 2016