Nationellt kvalitetsregister peniscancer

Nationella kvalitetsregistret för peniscancer omfattar alla patienter med nydiagnostiserad peniscancer, invasiv och cancer in situ. Obduktionsupptäckt peniscancer ingår inte i registret. 

Uppgifter om väntetider, kontaktsjuksköterska, multidisciplinär konferens, diagnostik, primärbehandling (kirurgi), lymfkörteldiagnostik/kirurgi och femårsuppföljning registreras. Från och med januari 2015 innehåller registret även uppgifter om remittering till nationellt centrum för behandling och livskvalitetsformulären PROM/PREM.

Årsrapport från nationella peniscancerregistret 2015. Redovisning av data 2010-2015

En årlig nationell rapport tas fram av den nationella styrgruppen för registret i samarbete med Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro. Alla rapporter finns i menyn till vänster.

Kvalitetsindikatorer

  • Medianväntetid från remiss till behandlingsstart: 54 dagar, 2009-2014
  • Andel patienter bedömda i multidisciplinär konferens: Samtliga nyupptäckta peniscancerfall, från och med januari 2015
  • Inrapporterade patienter, täckningsgrad: 99 procent, 2009-2014

Det nationella peniscancerregistret startade år 2000. Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro har det nationella ansvaret för registret. 

Faktaägare: Peter Kirrander, urolog, Universitetssjukhuset, Örebro
Ansvarig redaktör: Jana Howe
Sidan uppdaterad: 2 november 2016