Min vårdplan i cancervården

Alla patienter med cancer ska ha en egen, skriftlig Min vårdplan. Den ska innehålla tidplan för undersökningar och behandlingar, kontaktuppgifter med mera. Min vårdplan ska vara skriven för och med patienten och den ska uppdateras kontinuerligt under vårdprocessens gång. Under 2017 pågår utveckling av en digital vårdplan. Socialstyrelsen har även tagit fram nya KVÅ-koder för registrering av Min vårdplan de gäller från 1 januari 2017.

Om Min vårdplan

Min vårdplan (MVP) är ett avgörande verktyg för att förverkliga målen i den Nationella cancerstrategin mot en en mer personcentrerad vård, där patient och närståendes behov är utgångspunkten för vårdpersonalens professionella bedömningar.

Min vårdplan skapar trygghet för patienter och närstående och underlättar patientens navigering mellan olika vårdgivare och behandlingar. Min vårdplan ska fokusera på och utgå från patientens behov, det vill säga - den ska skrivas tillsammans med patienten. 

Min vårdplan digitaliseras

Regionala cancercentrum arbetar på regional och nationell nivå för att patienter ska kunna ta del av information på ett så lätt sätt som möjligt under tiden som vårdkedjan pågår. Nu pågår ett nationellt arbete för att digitalisera Min vårdplan och därmed underlätta ytterligare för patienter att få information samt själva föra anteckningar.

Genom att anpassa funktioner och utformning till den nationella e-tjänsten Stöd och behandling, som ägs och förvaltas av 1177 Vårdguiden, har förutsättningarna blivit de rätta för att tillsammans med kontaktsjuksköterskor och patienter i cancervården börja testa MVP i ett digitalt format. Läs mer här.  

Nya KVÅ-koder

Beslutet att införa Min vårdplan för alla patienter i cancervården medför nya arbetsuppgifter för kontaksjuksköterskor inom cancervården och övriga professioner i patientens vårdkedja. Därför är det av stor vikt att kunna följa utvecklingen av införandet av Min vårdplan, då den utgör en kvalitetsindikator på vårdens förmåga att stödja patienter och närstående i en personcentrerad riktning. Därför har nya KVÅ-koder införts från och med 1 januari 2017. Läs mer här. 

Min vårdplan ska innehålla:

  • Kontaktuppgifter till läkare, kontaktsjuksköterska och kurator samt andra viktiga personer.
  • Tider för undersökningar och behandlingar samt en beskrivning av när olika åtgärder ska ske.
  • Stöd, råd och åtgärder under behandling och rehabilitering.
  • Svar på praktiska frågor och på vad patienten kan göra själv.
  • Information om patientens rättigheter, till exempel rätten till ny medicinsk bedömning.
  • Efter avslutad behandling: Tydlig information om hur den fortsatta uppföljningen ser ut, till exempel vem patienten ska vända sig till.
  • Efter avslutad behandling: En sammanfattning av vården som beskriver vad patienten har varit med om och vad som är viktigt att tänka på.

Patienten ska ges information om varför han/hon får Min vårdplan. Följande skriftliga information till patienten ska finnas med i de anpassningar som sker inom varje patientprocess:

”Min vårdplan får du som patient för att du ska kunna vara delaktig i din vård i den utsträckning som du önskar. Vårdplanen ska bidra till att du känner dig trygg och välinformerad, att du har inflytande över det som är viktigt för dig och att du förstår vad som händer under utredning och behandling. Min vårdplan ska uppdateras när vård och behandling ändras på ett sätt som har betydelse för dig”.

Aktiva överlämningar

Under patientens tid i cancervården förekommer ofta överlämningar mellan olika vårdgivare. För att skapa en sammanhållen vårdkedja för patient och närstående ska alla överlämningar vara ”aktiva”. Aktiv överlämning innebär att den som har ansvaret för patienten tar kontakt, muntligt och skriftligt, med nästa instans.

Den som aktivt överlämnat har fortsatt ansvar till dess att mottagande instans bekräftat att kontakt tagits med patienten. Mottagande instans finns inom specialistvård, primärvård eller kommunal vård, exempelvis ny namngiven kontaktsjuksköterska, rehabiliteringsansvarig, med flera. Byte av ansvarig vårdgivare ska tydligt framgå i journalen och i patientens Min vårdplan.

Faktaägare: Bodil Westman, sjuksköterska RCC Stockholm - Gotland
Sidan uppdaterad: 28 april 2017

Regionalt