Min vårdplan i cancervården

En individuell skriftlig vårdplan, Min vårdplan, ska tas fram för varje patient med cancer.

Min vårdplan är ett samlat dokument som uppdateras kontinuerligt. Namnet Min vårdplan tydliggör att vårdplanen skrivs för och med patienten. 

Min vårdplan ska innehålla:

  • Kontaktuppgifter till läkare, kontaktsjuksköterska och kurator samt andra viktiga personer.
  • Tider för undersökningar och behandlingar samt en beskrivning av när olika åtgärder ska ske.
  • Stöd, råd och åtgärder under behandling och rehabilitering.
  • Svar på praktiska frågor och på vad patienten kan göra själv.
  • Information om patientens rättigheter, till exempel rätten till ny medicinsk bedömning.
  • Efter avslutad behandling: Tydlig information om hur den fortsatta uppföljningen ser ut, till exempel vem patienten ska vända sig till.
  • Efter avslutad behandling: En sammanfattning av vården som beskriver vad patienten har varit med om och vad som är viktigt att tänka på.

Patienten ska ges information om varför han/hon får Min vårdplan. Följande skriftliga information till patienten ska finnas med i de anpassningar som sker inom varje patientprocess:

”Min vårdplan får du som patient för att du ska kunna vara delaktig i din vård i den utsträckning som du önskar. Vårdplanen ska bidra till att du känner dig trygg och välinformerad, att du har inflytande över det som är viktigt för dig och att du förstår vad som händer under utredning och behandling. Min vårdplan ska uppdateras när vård och behandling ändras på ett sätt som har betydelse för dig”.

Aktiva överlämningar

Under patientens tid i cancervården förekommer ofta överlämningar mellan olika vårdgivare. För att skapa en sammanhållen vårdkedja för patient och närstående ska alla överlämningar vara ”aktiva”. Aktiv överlämning innebär att den som har ansvaret för patienten tar kontakt, muntligt och skriftligt, med nästa instans.

Den som aktivt överlämnat har fortsatt ansvar till dess att mottagande instans bekräftat att kontakt tagits med patienten. Mottagande instans finns inom specialistvård, primärvård eller kommunal vård, exempelvis ny namngiven kontaktsjuksköterska, rehabiliteringsansvarig, med flera. Byte av ansvarig vårdgivare ska tydligt framgå i journalen och i patientens Min vårdplan.

Faktaägare: Bodil Westman, sjuksköterska RCC Stockholm - Gotland
Sidan uppdaterad: 6 april 2016

Regionalt