Min vårdplan i cancervården

En individuell skriftlig vårdplan, Min vårdplan, ska tas fram för varje patient med cancer.

Min vårdplan är ett samlat dokument som uppdateras kontinuerligt. Namnet Min vårdplan tydliggör att vårdplanen skrivs för och med patienten. 

Min vårdplan ska innehålla:

  • Kontaktuppgifter till läkare, kontaktsjuksköterska och kurator samt andra viktiga personer.
  • Tider för undersökningar och behandlingar samt en beskrivning av när olika åtgärder ska ske.
  • Stöd, råd och åtgärder under behandling och rehabilitering.
  • Svar på praktiska frågor och på vad patienten kan göra själv.
  • Information om patientens rättigheter, till exempel rätten till ny medicinsk bedömning.
  • Efter avslutad behandling: Tydlig information om hur den fortsatta uppföljningen ser ut, till exempel vem patienten ska vända sig till.
  • Efter avslutad behandling: En sammanfattning av vården som beskriver vad patienten har varit med om och vad som är viktigt att tänka på.

Patienten ska ges information om varför han/hon får Min vårdplan. Följande skriftliga information till patienten ska finnas med i de anpassningar som sker inom varje patientprocess:

”Min vårdplan får du som patient för att du ska kunna vara delaktig i din vård i den utsträckning som du önskar. Vårdplanen ska bidra till att du känner dig trygg och välinformerad, att du har inflytande över det som är viktigt för dig och att du förstår vad som händer under utredning och behandling. Min vårdplan ska uppdateras när vård och behandling ändras på ett sätt som har betydelse för dig”.

Aktiva överlämningar

Under patientens tid i cancervården förekommer ofta överlämningar mellan olika vårdgivare. För att skapa en sammanhållen vårdkedja för patient och närstående ska alla överlämningar vara ”aktiva”. Aktiv överlämning innebär att den som har ansvaret för patienten tar kontakt, muntligt och skriftligt, med nästa instans.

Den som aktivt överlämnat har fortsatt ansvar till dess att mottagande instans bekräftat att kontakt tagits med patienten. Mottagande instans finns inom specialistvård, primärvård eller kommunal vård, exempelvis ny namngiven kontaktsjuksköterska, rehabiliteringsansvarig, med flera. Byte av ansvarig vårdgivare ska tydligt framgå i journalen och i patientens Min vårdplan.

Min vårdplan digitaliseras

Regionala cancercentrum arbetar på regional och nationell nivå för att patienter ska kunna ta del av information på ett så lätt sätt som möjligt under tiden som vårdkedjan pågår. Nu pågår ett nationellt arbete för att digitalisera Min vårdplan och därmed underlätta ytterligare för patienter att få information samt själva föra anteckningar.

En förstudie har påbörjats, och samordnas på SKL för att sedan lämnas över till 1177 Vårdguiden där den tekniska utvecklingen sker. Arbetet bedrivs genom ett antal workshops tillsammans med verksamhetsrepresentanter, IT-arkitekt, interaktionsdesigner, patientföreträdare, programansvarig på SKL och projektägare för 1177 vårdguiden. I arbetet tas både patient och verksamhetsperspektivet tillvara. 

Faktaägare: Bodil Westman, sjuksköterska RCC Stockholm - Gotland
Sidan uppdaterad: 13 september 2016

Regionalt