Patientsamverkan

Regionala cancercentrum har ett grundläggande uppdrag att stärka patientens ställning i cancervården. 

Inger Berg

projektledare patient- och närståenderådet

RCC Sydöst

 

Enligt Socialdepartementets kriterier ska RCC ”engagera patientrepresentanter i beslut rörande cancervårdens utformning och utveckling”. Ett krav är att ”företrädare för cancerpatienter och närstående finns företrädda inom RCC:s organisation i beslutande eller rådgivande organ”. Patient såväl som närstående kan vara patientföreträdare inom RCC. Kriteriet om patientens ställning återfinns även under området Våra uppdrag. 

Patientens ställning i cancervården

Målet är att patienter och närstående är välinformerade och trygga och därmed kan delta och göra egna aktiva val i vården. Patienterna och deras närstående är av största vikt som kompetensresurs vilket RCC tar till vara vid utarbetande av framtidens vårdprocesser. Patientens medverkan sker främst genom de olika vårdprocesserna. I dessa processer har patienternas företrädare möjlighet att direkt vara med och påverka vårdprocessen i sin specifika tumörgrupp. Detta är förmodligen det bästa och mest effektiva vägen till framgång att skapa en god interaktion mellan vården, patienter och närstående.

Policydokument för RCCs patientsamverkan

Regionala cancercentrum i samverkan har gemensamt arbetat fram ett antal policydokument och mallar för att RCCs samverkan med patientföreträdare ska bli så lika som möjligt i regionerna. Observera att den nationella jävsdeklarationen ej gäller för region Stockholm - Gotland. 

 

RCC ansvariga för patientsamverkan

Arja Leppänen

processledare, jämlik vård och patientsamverkan

RCC Stockholm - Gotland

Inger Berg

projektledare patient- och närståenderådet

RCC Sydöst

Annika Larsson

samordnare patientföreträdare

RCC Uppsala Örebro

Föräldraledig Annika Solbreck

samordnare för patientföreträdare

RCC Uppsala Örebro

Helena Tufvesson Stiller

projektledare PROM/PREM

RCC Sydöst

Anna-Lena Sunesson

biträdande verksamhetschef

RCC Norr

Bodil Dower

utvecklingsledare patientens ställning

RCC Väst

Christina Landegren

Verksamhetsutvecklare

RCC Syd

 

Faktaägare: Arja Leppänen, processledare, jämlik vård och patientsamverkanArja Leppänen, processledare, jämlik vård och patientsamverkan
Sidan uppdaterad: 10 april 2017

Regionalt