Nationella vårdprogram cancer

Målet med de nationella vårdprogrammen är att de ska bidra till en jämlik och god vård till alla patienter oavsett bostadsort, kön och socioekonomisk status.

Välj vårdprogram


De nationella vårdprogrammen bygger på bästa medicinska kunskap och ger rekommendationer om utredning, behandling, omvårdnad, rehabilitering och uppföljning av patienter.

Stöd och instruktioner till vårdprogramgrupperna

Vårdprogrammet ska skrivas enligt styrdokument och mall beslutade av RCC i samverkan. Till hjälp för grupperna finns en manual med skrivinstruktioner och ett antal generiska texter.

Det finns en processbeskrivning som stöd för att ta fram och revidera vårdprogram. Varje vårdprogram ses över årligen för eventuell revision. Vid större revideringar skickas de ut på remiss. Mindre revideringar publiceras utan remissrundor. 

I varje vårdprogramgrupp ingår stödfunktioner från något av de sex regionala cancercentrumen.

Faktaägare: Helena Brändström, samordnare nationella vårdprogram RCC
Sidan uppdaterad: 13 april 2016