Socialstyrelsens uppföljning av RCC

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att följa upp Regionala cancercentrum. Uppföljningen av införandet och de fyra första åren visade bland annat att cancervården har blivit mer jämlik och patientfokuserad. Senast den 31 mars 2017 ska Socialstyrelsen redovisa uppföljningen av kriterierna för vårdprocesser och nivåstrukturering.

Införandet av RCC framgångsrikt

Socialstyrelsen har på uppdrag av Regeringen följt upp införandet och de första fyra åren med Regionala cancercentrum. Socialstyrelsens rapport visar att cancervården i Sverige har blivit mer jämlik och patientfokuserad efter införandet. Den visar även att samtliga RCC:n nu är fullt etablerade, och att de har uppfyllt alla eller de flesta av de tio kriterierna.

Framgångsfaktorer som nämns i rapporten är regionala cancerplaner, patientcentrering, nationell samverkan, en etablerad kunskapsstyrningsmodell och en professionsdriven utveckling med god förankring. Kvarvarande utmaningar är kompetensförsörjning och ytterligare insatser inom prevention, två områden där det krävs en nära samverkan med landstingen.

Ta del av Socialstyrelsens rapport: Uppbyggnaden av Regionala cancercentrum. (pdf)

Uppföljningar genom platsbesök

Tidigare uppföljningar har skett bland annat genom årliga platsbesök för att stödja och stimulera arbetet genom dialog. 

Med hjälp av platsbesöken ska Socialstyrelsen redovisa

  • hur arbetet med uppbyggnaden av RCC fortlöper.
  • vilka effekter av RCC-etableringen som går att se.
  • om det finns frågor som kräver ytterligare initiativ.

Formen för uppföljningarna bygger på kvalitativ metod  och omfattar förberedelser, kunskapsinhämtning och regionala platsbesök. Slutsatserna sammanfattas i en årlig rapport.

Uppföljning 2015

Socialstyrelsen konstaterar som föregående år att arbetet fortsatt löper på bra. Socialstyrelsen har iakttagit ett större engagemang och intresse från aktörerna inom cancervården, samt en bättre samverkan mellan RCC och aktörerna. Alla RCC uppfyller kriterierna för år tre av etableringen. Socialstyrelsen konstaterar även att det varit svårt att hålla den tidplan som fastslagits i kriterierna och att ett visst utvecklingsarbete återstår.

Uppföljning av regionala cancercentrum 2015 – Förebyggande insatser, tidig upptäckt, klinisk forskning och innovation, feb 2016

Uppföljning 2014

Socialstyrelsen fann vid andra årets uppföljning att ett regionalt cancercentrum helt uppfyller kriterierna för andra årets verksamhet. Förtroendet för RCC i regionerna är högt och det syns allt fler konkreta resultat. Men samverkan med sjukhusledningar och verksamhetschefer är fortsatt en utmaning och det saknas ibland politiska beslut för de planer RCC tar fram. 

Uppföljning av regionala cancercentrum 2014 – Uppbyggnad, styrkor och utmaningar, Socialstyrelsens rapport, feb 2015

Uppföljning 2013

Socialstyrelsens första uppföljning genomfördes 2013 och omfattade RCCs första verksamhetsår. I rapporten konstaterade Socialstyrelsen att etableringen av RCC var bra igång i alla sjukvårdsregioner. De menade också att RCC-konceptet är, med sin nya form för regional samverkan och processorientering utifrån ett tydligt patientperspektiv, delvis utmanar den rådande klinikorganisationen.

Uppföljning av regionala cancercentrum 2013, Socialstyrelsens rapport, feb 2014

Faktaägare: Gunilla Gunnarsson, ordförande RCC i samverkan
Sidan uppdaterad: 8 november 2016