Rehabiliteringsinsatser

Cancerrehabilitering bedrivs av många olika professioner.

Kontaktsjuksköterskan

Kontaktsjuksköterskan är central i cancerrehabiliteringen och ska verka för att sjukvården tidigt identifierar rehabiliteringsbehov inklusive psykosociala behov. Kontaktsjuksköterskan är också ansvarig för att en skriftlig individuell vårdplan, ”Min vårdplan”, upprättas. Denna vårdplan ska uppmärksamma rehabiliteringsbehoven och dokumentera åtgärder. Kontaktsjuksköterskan ansvarar också för att rehabiliteringspersonal kopplas in då behov finns.

Rehabiliteringspersonal

Rehabiliteringspersonal kan arbeta konsultativt eller handledande gentemot sjukvårdspersonalen när patienten har särskilda rehabiliteringsbehov, eller själva ta emot patienter för bedömning, åtgärder och rehabiliterande behandling. Rehabiliteringspersonal kan också fungera som en länk till externa resurser, såsom psykiatri eller socialtjänst, i de fall då patienter har mycket avancerade rehabiliteringsbehov.

Följande yrkeskategorier arbetar med specialiserad rehabilitering: Arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, kurator, logoped, läkare, psykolog, psykoterapeut, sexolog, sjukhuspräst, sjuksköterska, stomiterapeut, tandhygienist, tandläkare och uroterapeut.

Regelbundet återkommande inventering av vilken personal som finns och hur man når dem är ett annat bra stöd. En utskrivbar mall för inventering finns att hämta här.

Faktaägare: Ordf. vårdprogramgrupp Gunnar Eckerdal
Ansvarig redaktör: Jenny Patera

Sidan uppdaterad: 11 maj 2017