Nationellt kvalitetsregister akut myeloisk leukemi, inklusive akut oklassificerad leukemi

AML drabbar patienter i alla åldrar, men blir vanligare med stigande ålder, och medianåldern vid insjuknande är 71 år. De flesta patienter behandlas med intensiva kombinationer av cytostatika. 

Prognosen varierar mycket med patientens ålder och sjukdomsrelaterade riskfaktorer. De flesta kliniska studier omfattar selekterade patienter, främst yngre, varför ett populationsbaserat register som omfattar alla patienter ger betydande mängd ny och viktig information av betydelse för stora patientgrupper.

Registret ger även en möjlighet till dataunderstöd vid klinisk forskning, som behandlingsstudier eller laboratoriestudier med användning av biobanksmaterial, lokalt insamlade eller inom den nationella akutleukemibiobanken.

Kvalitetsindikatorer

  • Medianväntetid från remiss till första onkologiska behandling eller operation: 6 dagar 2014.
  • Inrapporterade patienter, täckningsgrad: 73 procent 2014 

Rapporter

Rapport 2016: AML hos vuxna, patienter med diagnos 1997-2014 (pdf)

Rapport 2014: AML hos vuxna, patienter med diagnos 2007-2012 (pdf)

PROM/PREM

Patientbroschyr PROM (pdf)

Det nationella kvalitetsregistret för AML startade 1997. Regionalt cancercentrum syd ansvarar för registret.


Faktaägare: Martin Höglund, hematolog, Akademiska Sjukhuset, Uppsala
Gemensam information uppdaterad: 10 april 2017