Ledtider i realtid bröstcancer

I Stockholms läns landsting kan du jämföra ledtider nära nog i realtid på sjukhusnivå. Data kommer ur befintliga vårdadministrativa system och är ett komplement till kvalitetsregistrens rapporter och öppna jämförelser.

I redovisningen presenteras också data om antal bröstcanceroperationer vid respektive bröstcentrum.

Ledtidsmätningen och redovisningen av antal operationer omfattar endast nyinsjuknade patienter som är hemmahörande i SLL. Patient som inte registrerats för bröstcancer under föregående tre år betraktas som nyinsjuknad. Neoadjuvant behandlade patienter (där cellgiftsbehandling föregår operation) ingår inte.

Ledtider redovisas dels mellan diagnos och operation dels mellan operation och onkologisk behandling (cytostatika respektive strålning). I de fall där patienten genomgått mer än en operation redovisas ledtiden mellan sista operation och första onkologiska behandling.

Medianledtid från diagnos till operation för Stockholms läns landsting (alla sjukhus)

2014 - 2017 till och med mars

Medianledtid från diagnos till operation per sjukhus 

2017 till och med mars

2016

2015

 

Medianledtid från diagnos till operation per grupp avseende inkomst och utbildning

2017 till och med mars

2016

2015 

Mosaicgrupp 1: Hög inkomst och utbildning
Mosaicgrupp 2: Medelinkomst och medelutbildning
Mosaicgrupp 3: Låg inkomst och utbildning 

Antal bröstcanceroperationer i Stockholms läns landsting (alla sjukhus)

OBS! Redovisat antal den senaste månaden är inte komplett då alla operationer ännu inte hunnit registreras.

2014 - 2017 till och med mars

Antal operationer per sjukhus

OBS! Danderyds sjukhus utför inga bröstcancer operationer efter 2015.

2017 till och med mars

2016

 

2015

 

Medianledtid från operation till första cytostatikabehandling

2015 - 2017 till och med mars

 

Medianledtid från operation till första strålbehandling

OBS! Strålning utan föregående cytostatikabehandling

2015 - 2017 till och med mars

Faktaägare: Roger Henriksson
Sidan uppdaterad: 7 april 2017