MENY

Ledtider i realtid bröstcancer

I Region Stockholm kan du jämföra ledtider nära nog i realtid på sjukhusnivå. Data kommer ur befintliga vårdadministrativa system och är ett komplement till kvalitetsregistrens rapporter och öppna jämförelser.

Ledtidsmätningen och redovisningen av antal opererade omfattar endast nyinsjuknade patienter som är hemmahörande i Region Stockholm. Patient som inte registrerats för bröstcancer under föregående tre år betraktas som nyinsjuknad. Neoadjuvant behandlade patienter, där cellgiftsbehandling föregår operation, ingår inte i ledtidsmätningen men däremot i redovisningen av antalet opererade. Andelen neoadjuvant behandlade ökar successivt.
 
Ledtider redovisas dels mellan diagnos och operation dels mellan operation och onkologisk behandling, cytostatika respektive strålning. I de fall där patienten genomgått mer än en operation redovisas ledtiden mellan sista operation och första onkologiska behandling.
 

Medianledtid från diagnos till operation för Region Stockholm, alla sjukhus

2015 - 2018 

 

Medianledtid från diagnos till operation per sjukhus

2018 

2017

Medianledtid från diagnos till operation per grupp avseende inkomst och utbildning

2018 

 

2017

Mosaicgrupp 1: Hög inkomst och utbildning
Mosaicgrupp 2: Medelinkomst och medelutbildning
Mosaicgrupp 3: Låg inkomst och utbildning 

Antal bröstcanceropererade i Region Stockholm, alla sjukhus

OBS! Redovisat antal den senaste månaden är inte komplett då alla operationer ännu inte hunnit registreras.

Redovisningen av antal opererade inkluderar fr o m mars 2018 neoadjuvant behandlade. Andelen neoadjuvant behandlade ökar successivt. Att inkludera dem ger en mer rättvisande redovisning av antalet opererade totalt och per sjukhus.

2015 - 2018

Antal opererade per sjukhus

2018 

2017

 

Medianledtid från operation till första cytostatikabehandling

2016 - 2018 

 

Medianledtid från operation till första cytostatikabehandling per sjukhus

2018

2017

Medianledtid från operation till första strålbehandling

2016 - 2018

Medianledtid från operation till första strålbehandling per sjukhus

2018

2017


Faktaägare: Lena Sharp

Sidan uppdaterad: 16 januari 2019