Svenska registret för cancer i lever, gallblåsa och gallvägar (SweLiv)

Registret består av två delar. Det ena är ett diagnosregister för patienter med primär cancer i lever, gallvägar och gallblåsa. Det andra är ett interventionsregister för kirurgisk eller ablativ behandling av både primär och metastatisk cancer i lever, gallvägar och gallblåsa.

Nationell kvalitetsregisterrapport lever- och gallvägscancer, 2015 (pdf)

En årlig nationell rapport tas fram av den nationella styrgruppen för registret i samarbete med Regionalt cancercentrum väst. Alla rapporter finns i menyn till vänster

Kvalitetsindikatorer

  • Medianväntetid från remiss till behandlingsstart: 48 dagar 2015
  • Andel patienter bedömda i multidisciplinär konferens: 98 procent, 2015
  • Inrapporterade patienter, täckningsgrad: 93 procent, 2015

Nationella kvalitetsregistet för cancer i lever, gallblåsa och gallvägar är en bas för forsknings- och utvecklingsarbete och innehåller uppgifter om bland annat ledtider, diagnos, patologiska fynd och kirurgisk behandling. Det registrerar inte benigna tumörer, cancer som upptäcks i samband med obduktion, eller sekundär/metastatisk cancer som behandlas genom ablativ behandling i form av transplantation eller resektion.

Registret startade 2008 och hette tidigare Nationellt kvalitetsregister för cancer i lever, gallblåsa och gallvägar (NLGR), men bytte namn 2014. Regionalt cancercentrum väst ansvarar för registret.

Logotyp Svenska registret för cancer i lever, gallblåsa och gallvägar.

Nyhetsbrev 

Svenska registret för cancer i lever, gallblåsa och gallvägar ger ut ett nyhetsbrev som utkommer två gånger per år. Nyhetsbrevet startade våren 2014.

Starta en prenumeration på nyhetsbrevet här.


Faktaägare: Magnus Rizell, leverkirurg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Gemensam information uppdaterad: 16 februari 2017