Okänd primärtumör (CUP)

Cancer med okänd primärtumör (CUP) kallas det vid fynd av en eller flera metastasmisstänkta förändringar där primärtumören inte är känd och där det inte finns kliniska symtom eller fynd som tyder på organspecifik cancertyp. CUP utgör ca 1 300 nya fall per år i Sverige och det motsvarar 3-5 procent av all malignitet. CUP är något vanligare bland kvinnor.

Medianåldern vid diagnos är ca 60–70 år, två tredjedelar är mellan 50 och 79 år och en fjärdedel är äldre.

Prognosen är överlag dålig med medianöverlevnadstid på 9-12 månader, men befolkningsbaserat under sex månader. Det är viktigt att med snar adekvat utredning definiera de undergrupper som har möjlighet att få verksam behandling och chans till längre överlevnad. Drygt 10 procent av patienterna långtidsöverlever, och några patienter kan till och med botas.

Om patienterna inte tillhör dessa relativt gynnsamma undergrupper bör utredning samt behandling ställas i nära relation till möjlig patientnytta för att inte ytterligare belasta den ofta svårt sjuka patienten, som oftast har multipla omvårdnads- och rehabiliteringsbehov.

Nationella vårdprogrammet för CUP skrevs 2011 och ny version är nu under framtagning. Nationellt kvalitetsregister för CUP saknas.


Regionalt innehåll


Processledare RCC Stockholm - Gotland

Hanna Carstens

onkolog

Karolinska universitetssjukhuset, Söders...


Gemensam information uppdaterad: 30 december 2015

Regional information uppdaterad: 21 maj 2015

Regionalt