Väntetid SVF prostatacancer

I Sverige insjuknar under ett år omkring 10 400 vuxna män i prostatacancer. Under 2016 utreddes endast cirka 30 procent enligt standardiserat vårdförlopp.

Fyra olika ledtider för SVF prostatacancer

 • All typer av behandling i botande syfte vid högrisk prostatacancer har max ledtid 60 dagar. (diagram 1).
 • Prostatacancer där enbart symtomlindrande behandling är aktuell har max ledtid 28 dagar (diagram 2).
 • Diagnosbesked vid låg- och mellanrisk prostatacancer har max ledtid 28 dagar (diagram 3).
 • Aktiv exspektans vid låg- och mellanrisk prostatacancer har max ledtid 28 dagar (diagram 4).

Resultat

I RCCs rapport Ingångsvärden konstateras att 0,5 procent av högriskpatienter genomgick operation med borttagande av prostata i botande syfte inom maximala ledtiden 60 dagar 2014-2015 (dock med mätpunkten remissdatum istället för välgrundad misstanke).

Enligt nationella kvalitetsregistret (NPCR) genomgick 2015 50 procent av patienterna operation med borttagande av prostata inom 174 dagar (från remiss till operation). Hälften av patienterna startade strålbehandling inom 210 dagar. Neoadjuvant hormonbehandling och strålbehandling startades för 50 procent inom 124 dagar. 

Under 2016 har 50 procent av de som genomgått SVF erhållit behandling med botande syfte inom 60 dagar. Det ska dock noteras att det än så länge endast är 30 procent av det totala antalet patienter med prostatacancer som utretts enligt standardiserat vårdförlopp.

I RCCs rapport konstateras även att drygt 1 procent av patienter med låg- och mellanrisk prostatacancer erhöll diagnosbesked inom den maximala ledtiden 28  dagar 2014-2015 (med utgångspunkterna  remissdatum och PAD-besked). Resultatet har förbättrats så att 51 procent av de som genomgick SVF under 2016 erhöll diagnosbesked inom 28 dagar. 

För start av symtomlindring och aktiv exspektans saknas jämförelsedata.

För samtliga fyra ledtidsredovisningar gäller att det finns problem med att fånga data för patienter som utretts inom urologisk öppenvård inom delar av Sverige. 

Indikatorer för nationell uppföljning

Uppgifterna nedan baseras på 2016 års inrapporterade data.

 • Antal SVF med välgrundad misstanke fastställd
  i primärvård  3 656 *
 • Antal SVF med välgrundad mistanke fastställd
  i specialiserad vård  2 493 *
 • Andel patienter av de som utretts enligt SVF som startat behandling för prostatacancer  49 %
 • Andel patienter som utretts och startat behandling enligt SVF under 2016 i relation till 2015 års incidens för
  prostatacancer  29 % **

* Osäker data då rapporteringen i dagsläget ibland sker i specialiserad vård även när välgrundad misstanke fastställs i primärvård.
** Källa Cancerregistret, 2016 års data ännu ej tillgängliga.

Notera om diagrammen

Om data saknas för ett enskilt landsting eller en region beror det på att det är färre än tio patienter som startat behandling och därmed avslutat vårdförloppet i landstinget eller regionen.


Faktaägare: Helena Brändström
Ansvarig redaktör: Bo Alm
Gemensam information uppdaterad: 12 september 2017

Regionalt