Kontaktsjuksköterska

Kontaktsjuksköterskan har det övergripande ansvaret för patienten och närstående under hela vårdkedjan. I uppdraget ingår att ha särskild tillgänglighet, att informera om kommande steg i behandlingen, att ge stöd vid normala krisreaktioner och att förmedla kontakter med andra yrkesgrupper.

Kontaktsjuksköterska med kontakter runt halsenEnligt den nationella cancerstrategin ska alla cancerpatienter som önskar erbjudas en fast vårdkontakt på den cancervårdande kliniken. Syftet är att förbättra informationen och kommunikationen mellan patienten och vårdenheten, att skapa tillgänglighet, kontinuitet och trygghet och att stärka patientens möjligheter till delaktighet i vården (SOU 2009:11). Sedan 2010 finns en lagstadgad rätt till fast vårdkontakt (Patientlag 2014:821).

Staten och Sveriges Kommuner och Landsting har enats om en gemensam generell beskrivning av kontaktsjuksköterskans roll och funktion. Enligt den är kontaktsjuksköterskan en tydlig kontaktperson i sjukvården, med ett övergripande ansvar för patienten och de närstående. Beskrivningen togs fram inom projektet Ännu bättre cancervård och finns i projektets slutrapport. 

Kontaktsjuksköterskans uppdrag:

 • är tydligt namngiven för patienten
 • har speciell tillgänglighet och kan hänvisa till annan kontakt när han/hon inte är tillgänglig
 • informerar om kommande steg
 • förmedlar kontakt med andra yrkesgrupper utifrån patientens behov
 • ger stöd till patienten och närstående vid normal krisreaktion
 • vägleder till psykosocialt stöd vid behov
 • säkerställer patientens delaktighet och inflytande i sin vård
 • bevakar aktivt ledtider
 • har ett tydligt skriftligt uppdrag
 • har kunskaper som regleras av innehåll och avgränsningar i varje patientprocess
 • ansvarar för att en individuell skriftlig vårdplan upprättas (även om den kan upprättas av andra)
 • ansvarar för aktiva överlämningar till en eventuell ny kontaktsjuksköterska
 • deltar i multidisciplinära ronder/möten.

Att patienten har erbjudits en namngiven kontaktsjuksköterska ska dokumenteras i patientens journal och om möjligt registreras i kvalitetsregister. Idag registreras uppgiften i 32 procent av kvalitetsregistren och fler register planerar att införa informationen framöver.

Kontaktsjuksköterskans roll och funktion ska utgå från den nationella beskrivningen men anpassas specifikt efter den process det gäller. Varje vårdenhet ska förtydliga hur kontaktsjuksköterskans uppdrag ska uppfyllas.

Utbildning för kontaktsjuksköterskor

Utifrån uppdragsbeskrivningen för kontaktsjuksköterskor har underlag för en utbildning ”Kontaktsjuksköterskan i cancervården 7,5 hp” tagits fram. Kursens syfte är att stärka kontaktsjuksköterskans kompetens för uppdraget och verka i cancervårdens processorienterade arbetsform.
Kursen grundas i de patientcentrerade kriterier som ska utmärka regionalt cancercentrum och har godkänts av RCC i samverkan. Samarbete har skett med lärosäten i landet för att bli likvärdig över landet.


Regionalt innehåll


Uppdragsbeskrivning för Stockholm – Gotland

Kontaktsjuksköterskan ska:

 • Vara tydligt namngiven för patienten
 • Ha ett tydligt skriftligt uppdrag
 • Ha kunskaper som regleras av innehåll och avgränsningar i varje patientprocess
 • Kunna informera om sjukdom och behandling*
 • Vara tillgänglig vardagar 8-16 och kunna hänvisa till annan kontakt när han/hon inte är tillgänglig*
 • Ansvara för att en individuell skriftlig vårdplan, där rehabilitering ingår upprättas (även om den kan upprättas av andra)*
 • Delta i multidisciplinära ronder/möten
 • Informera om kommande steg
 • Ge stöd till patienten och närstående, vid normal krisreaktion samt vägleda till psykosocialt stöd vid behov
 • Uppmärksamma behov av stöd till barn (0-18 år) med sjuka föräldrar
 • Ska förmedla kontakt med andra yrkesgrupper utifrån patientens behov
 • Säkerställa patientens delaktighet och inflytande i sin vård
 • Medverka till direktinläggning
 • Bevaka väntetider
 • Ansvara för aktiva överlämningar till eventuell ny kontaktsjuksköterska
 • Aktiv i bevakning av aktuell forskning där patienten kan delta och förmedla kontakt med forskarteam*
 • Verka som lokala processledare*

(Punkter markerade med * innebär en förändring gentemot den nationella funktionsbeskrivningen)

Rapport

Rapport - kontaktsjuksköterskefunktionen Stockholm - Gotland.
Genomlysning av befintlig verksamhet och förslag till förbättringar
Stockholm 131002

Regionala nätverk för kontaktsjuksköterskor

Regionalt kontaktsjuksköterskeråd leds av en regional samordnare, representanter från diagnosnätverk och representanter från den nationella arbetsgruppen.

Diagnosnätverk för kontaktsjuksköterskor i regionen leds av en sjuksköterska på RCC Stockholm - Gotland (diagnoskoordinatorn) tillsammans med processledare.

Vårdgivarkod och KVÅ-koder (pdf)

Regional samordnare för kontaktsjuksköterskor:

Bodil Westman

sjuksköterska

RCC Stockholm — Gotland

 

Kontaktperson regionala nätverk: 

Bröstcancer 

Charlotta Lönnqvist

Gynekologisk cancer & hjärntumörer

Lena Rosenlund

Hematologisk cancer

Marie Abrahamsson 

Hud- & kolorektalcancer

Mari Lindeborg 

Huvud-Hals, övre gastro intestinal cancer

Helena Adlitzer 

Lungcancer

Mari Lindeborg 

Sarkom/endokrina tumörer & urologisk cancer

Bodil Westman 

 


Faktaägare: Bodil Westman, sjuksköterska RCC Stockholm - GotlandBodil Westman, sjuksköterska RCC Stockholm - Gotland
Gemensam information uppdaterad: 10 april 2017

Regional information uppdaterad: 9 februari 2017

Regionalt