Samordnande kontaktsjuksköterska

Att kontaktsjuksköterskefunktionen fungerar väl är en mycket viktig del för att målen i cancerplanen ska kunna uppfyllas. I februari 2015 startade pilotprojektet Samordnande kontaktsjuksköterskor. Syftet är att utifrån patientens perspektiv skapa en mera sammanhållen vårdkedja.

Illustration på samordnande kontaktsjuksköterska

Den samordnande kontaktsjuksköterskan har ett övergripande ansvar för att skapa en sammanhållen vårdkedja ur patientens synvinkel. De ska ska stötta befintliga kontaktsjuksköterskor med att utveckla och stärka samverkan med olika aktörer inom cancervården. De ska också verka för att skapa strukturerade rutiner för hur överlämningar ska ske, framförallt mellan kontaktsjuksköterskor, men även mellan specialistvård och ASIH och/eller primärvård för att öka tryggheten för patienten. 

De samordnande kontaktsjuksköterskorna ska tydliggöra ansvar och rutiner vid övergångar inom processen och skapa rutiner för aktiva överlämningar mellan enheterna.

Ett annat uppdrag är att arbeta för att Min vårdplan ska upprättas för samtliga patienter, för att öka patientens delaktighet och möjlighet att göra aktiva val.

De patientprocesser som ingår i projektet belyser olika utmaningar inom delar av vården med olika kontaktytor.I projektet ingår processerna:

  • Övre gastrointestinal cancer
  • Gynekologisk cancer
  • Hematologisk cancer
  • Huvud- och halscancer

PSA-provtagning som hälsokontroll - projekt med kontaktsjuksköterska i primärvården

Projektet syftar till att säkerställa att friska män i regionen som vill ta PSA-prov (hälsoundersökning utan symtom från urinvägarna) får balanserad information inför provtagning och att eventuell fortsatt utredning initieras enligt riktlinjerna i det nationella vårdprogrammet.

Från och med februari 2015 finns två stycken samordnande kontaktsjuksköterskor i projektet, med placering på urologkliniken på Södersjukhuset, S:t Görans sjukhus och primärvården i söderort respektive västerort.

Kontaktsjuksköterskorna kommer arbeta för att alla friska män som vill ta PSA-prov ska få möjlighet att göra detta och att de ska få Socialstyrelsens broschyr innan de tar sitt prov. Männen ska även få information om att kontaktsjuksköterskor finns tillgängliga för information och stöd.

Resultat och utvärdering

De samordnande kontaktsjuksköterskorna har under våren bland annat intervjuat patienter inom respektive process för att få bättre kunskap om hur patienterna upplever övergångarna i vården. Utifrån dessa intervjuer fortsätter nu deras arbete bland annat med hitta samverkansformer mellan specialistvården och ASIH.

Utvärdering av projektet sker också genom patientenkäter. Cirka 1200 enkäter har under våren skickats ut till patienter för att få en baslinjemätning. Samma enkät kommer att skickas ut i slutet av
projektet.

Projektet ska pågå i två år till och med 2017. 

Samordnande kontaktsjuksköterskor

Övre gastrointestinal cancer:

Liv Heike
Jenny Rundgren 
Anna Ekstrand 

Gynekologisk cancer:

Carina Rundström 
Lisa Karin Bergström 

Hematologisk cancer:

Klara Karlsson 

Huvud- och halscancer:

Helena Ullgren 

Prostatacancer, primärvården:

Anna Hägglund
Sabina Westman

Visby alla cancerdiagnoser:
Åsa Wilson

Faktaägare: Bodil Westman, sjuksköterska, RCC Stockholm - Gotland
Sidan uppdaterad: 16 november 2016