Samordnande kontaktsjuksköterska

Att kontaktsjuksköterskefunktionen fungerar väl är en mycket viktig del för att målen i cancerplanen ska kunna uppfyllas. I februari 2015 startade pilotprojektet Samordnande kontaktsjuksköterskor. Syftet är att utifrån patientens perspektiv skapa en mera sammanhållen vårdkedja.

Illustration på samordnande kontaktsjuksköterska

Syfte

Genom att införa en ny avancerad roll - Samordnande kontaktsjuksköterska ökar karriärmöjligheterna för kontaktsjuksköterskor och utifrån patientens perspektiv skapas en mer sammanhållen vårdkedja.

Om rollen

Den samordnande kontaktsjuksköterskan har ett övergripande ansvar för att skapa en sammanhållen vårdkedja ur patientens synvinkel. De ska:

  • Stötta befintliga kontaktsjuksköterskor med att utveckla och stärka samverkan med olika aktörer inom cancervården.
  • Verka för att skapa strukturerade rutiner för hur överlämningar ska ske, framförallt mellan kontaktsjuksköterskor, men även mellan specialistvård och ASIH och/eller primärvård för att öka tryggheten för patienten. 
  • Tydliggöra ansvar och rutiner vid övergångar inom processen och skapa rutiner för aktiva överlämningar mellan enheterna.
  • Arbeta för att Min vårdplan ska upprättas för samtliga patienter, för att öka patientens delaktighet och möjlighet att göra aktiva val.

De patientprocesser som ingår i projektet belyser olika utmaningar inom delar av vården med olika kontaktytor.

I projektet ingår processerna:

  • Övre gastrointestinal cancer
  • Gynekologisk cancer
  • Hematologisk cancer
  • Huvud- och halscancer

Delprojekt: PSA-provtagning som hälsokontroll - projekt med kontaktsjuksköterska i primärvården

Projektet syftar till att säkerställa att friska män i regionen som vill ta PSA-prov (hälsoundersökning utan symtom från urinvägarna) får balanserad information inför provtagning och att eventuell fortsatt utredning initieras enligt riktlinjerna i det nationella vårdprogrammet.

Utvärdering och resultat

Fokusgruppsintervjuer

Fokusgruppsintervjuer har genomförts med patienter, kontaktsjuksköterskor och chefer. Dessa visade att det finns ett behov av den nya rollen. Samordnadekontaktsjuksköterskan har möjlighet att ta ett helhetsperspektiv på kontaktsjuksköterskans arbetsprocess och se var  förbättringar behövs. De har även möjlighet att driva förändringarna vidare både mot ledning och i det dagliga arbetet.

Under projektets gång har det från även från flera håll rapporterats om fördelar med den nya rollen. De samordnande kontaktsjuksköterskorna har bidragit starkt till förbättringar inom cancervården och har en central roll inom arbetet med de standardiserade vårdförloppen

Patientenkäter 

Utvärdering av projektet sker också genom patientenkäter. 2015 genomfördes en baslinjeenkät för att kunna följa resultatet som satsningen ger. Enkäten skickades till patienter inom de aktuella diagnoserna. Våren 2017 skickades samma enkät ut till samma patientgrupp. Preliminära resultat visar bland annat att införandet av den nya rollen bidragit till att fler patienter både erbjuds kontaktsjuksköterska och en skriftlig vårdplan, jämlikheten ökar och att patientsäkerheten förbättras.

Artiklar och uppsatser

Den första vetenskapliga artikeln publicerad och två är inskickade. Projektet har också resulterat i tre magisteruppsatser, en populärvetenskaplig artikel samt posterpresentationer på både nationella och internationella konferenser.

Nästa steg

Projektet pågår till 30 september 2017. Eftersom projektet visat mycket goda resultat kommer projektet utökas till att omfatta alla cancerdiagnoser. Det nya projektet kommer att pågå till dec 2018.Till det projektet kommer vi att anställa fler samordnande kontaktsjuksköterskor. Läs mer och ansök här. 

Samordnande kontaktsjuksköterskor:

Övre gastrointestinal cancer:

Liv Heike
Jenny Rundgren 

Gynekologisk cancer:

Carina Rundström
Carina Melander Bergström

Hematologisk cancer:

Jennie Jackson

Huvud- och halscancer:

Helena Ullgren 

Prostatacancer, primärvården:

Anna Hägglund
Sabina Westman

Visby alla cancerdiagnoser:
Åsa Wilson

Faktaägare: Bodil Westman, sjuksköterska, RCC Stockholm - Gotland
Sidan uppdaterad: 22 juni 2017