Patient- och närståenderådet

Enligt Socialdepartementet ska RCC engagera patientrepresentanter i beslut rörande cancervårdens utformning och utveckling. Ett krav är att företrädare för cancerpatienter och närstående finns företrädda inom RCC:s organisation i beslutande och rådgivande organ.

RCC:s patient- och närståenderåd ingår som ett självständigt råd i respektive RCC:s organisation. Rådet ska bevaka patient-och närståendeperspektivet i cancervården och det arbete som bedrivs inom RCC. Genom sina samlade erfarenheter ska råden bidra till cancervårdens utveckling för att möta patienters och närståendes behov på ett bättre sätt under hela vårdprocessen. Rådet är inte beslutande utan har en rådgivande funktion. 

Broschyr med gemensamma önskemål till vården

Patient- och närståenderådet vid Regionalt cancercentrum väst har tagit fram en broschyr om patienters och närståendes önskemål, som alla råd har valt att ställa sig bakom.
Läs mer och beställ broschyren här.


Regionalt innehåll


Patient- och närståenderådet hos RCC Stockholm - Gotland

Rådet utser ordförande samt vice ordförande som väljs på två år. Rådets sammansättning i övrigt är en ordinarie ledamot samt en suppleant per förening. Vald suppleant ersätter ordinarie ledamot då denne inte har möjlighet att delta i rådets möte. Rådet träffas tre gånger per termin. Rådet har tagit fram vilka frågor som är högst prioriterade. De två högst rankade är allas rätt till rehabilitering och till individuell vårdplan.

Ledningen på RCC Stockholm - Gotland deltar alltid i delar av rådets möten.

Ordinarie medlemmar i rådet:

Barbro Sjölander, ordförande, Nätverket mot gynekologisk cancer

Stig Hanno, vice ordförande, ProLiv Stockholm
Karin Mellström, Barncancerfonden Stockholm
Bo Karlsson, Blodcancerföreningen
Therese Sjögren, Blodsjukas förening Gotland
Yvonne Larsson, Bröstcancerföreningen Rosa, Gotland
Kristina Karlsson, Cancer Gotland
Lena Malm, Carpa inklusive Gotland
Christina Wallentin, GCF Stockholm
Ragnar Öberg, Gotlands prostataförening
Margareta Westermark, Hjärntumörföreningen
Ingvar Nilsson, ILCO
Tommy Björk, Lungcancerföreningen Stödet
Magnus Norin, Melanomföreningen
Marie Robertsson, Mun- & Halsföreningen
Jörgen Jehander, Njurcancerföreningen
Ann-Kristin Dehlin, Nätverket mot gynekologisk cancer
Carl Hamilton, Palema
Elisabeth Asker, ProLiv Stockholm
Nils Häggman, Prostatabröderna
Janne Wiborg, Sarkomföreningen
Margareta Haag, Svenska Ödemförbundet
Berith Öhman, Svenska Ödemförbundet avd. Stockholm
Gunila Norberg, Blodcancerföreningen Stockholm
Wiveka Ramel, Gyncancerföreningen Stockholm
Cajsa Lindberg, Ung Cancer
Siri Kautsky, Ung Cancer
Ann-Sofie Mellqvist, Mag o Tarmföreningen i Stockholm
Susan Syrén, Cancer Gotland
Christina Saalonen Andersson, Mun o Hals- cancerföreningen Gotland

Våra högst prioriterade frågor 2016-2019 (pdf)
Våra högst prioriterade frågor 2013-2015 (pdf)

Minnesanteckningar
7 maj 2014
1 september 2014
6 november 2014
3 mars 2015
5 maj 2015
10 september 2015
10 november 2015
10 februari 2016
26 april 2016
14 juni 2016
25 augusti 2016
5 oktober 2016
5 oktober 2016: bilagor
8 december 2016
8 december 2016: bilagor
8 februari
8 februari: bilagor
9 maj
9 maj: bilagor
13 juni
13 juni: bilagor

Kommande möten under 2017
30 augusti
4 oktober
6 december

Årsrapport 2015 (pdf)

Årsrapport 2014 (pdf)

Uppdragsbeskrivning (pdf)  

Angående ersättning till patientföreträdare (pdf) 

Fullmakt (pdf)

Ersättningsblankett (pdf)


Faktaägare: Arja Leppänen, Processledare, RCC Stockholm - GotlandArja Leppänen, Processledare, RCC Stockholm - Gotland
Gemensam information uppdaterad: 20 april 2017

Regional information uppdaterad: 18 augusti 2017

Regionalt