Cancerstudier i Sverige

Cancerstudier i Sverige är ett nationellt register över pågående kliniska studier inom cancervården. Endast studier där det pågår rekrytering av patienter finns med i registret. Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Lämna dina synpunkter

Vad tycker du om Cancerstudier i Sverige? Med hjälp av dina synpunkter kan vi göra verktyget ännu bättre. Tyck till här.

Filtrera innehåll

Hitta studier genom att ange sökord i nedanstående fält. För varje ifyllt sökord avgränsas sökresultatet.

Totalt finns 127 st studier i registret.

Diagnos Svensk titel Sjukhus
INSPIRE_04-30 / En internationell randomiserad kontrollerad fas III- studie med Rigosertib alternativt en annan behandling som bestäms av studieläkare för patienter med myelodysplastiskt syndrom som tidigare sviktat vid behandling med hypometylerande agens Skånes Universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Linköpings universitetssjukhus, Akademiska Sjukhuset Visa
CheckMate 602, CA209-602 / En öppen randomiserad fas III studie av kombinationer av Nivolumab, Elotuzumab, Pomalidomid och Dexametason i recidiverande och refraktärt multipelt myelom (rrMM) Karolinska Universitetssjukhuset Visa
PALLAS / En randomiserad fas III-prövning av palbociclib tillsammans med adjuvant endokrin standardbehandling jämfört med enbart adjuvant endokrin standardbehandling av tidig bröstcancer som är hormonreceptorpositiv och negativ avseende human epidermal tillväxtfaktor 2 (HR+/HER2-). Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset Visa
PePaCaKa / Individualiserad terapi vid pankreascancer. Karolinska Universitetssjukhuset Visa
CheckMate 714, CA209-714 / En randomiserad, dubbelblind fas 2-studie av nivolumab i kombination med ipilimumab jämfört med nivolumab i kombination med placebo vid återkommande eller metastaterande skivepitelcancer i huvud och hals Skånes Universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset Visa
PUMA-NER-1301 / En studie av “Neratinib och Capacitabin” jämfört med kombinationen “Lapatinib och Capecitabin” i patienter med HER2+MBC som har fått två eller flera HER2 behandling. Akademiska Sjukhuset, Universitetssjukhuset Örebro, Mälarsjukhuset Eskilstuna Visa
PREBEN / PREBEN – en fas I/II studie vid recidiv av aggressiva B- eller T-cellslymfom. Skånes Universitetssjukhus Visa
Solar-1 / Solar-1 Västmanlands sjukhus, Västerås, Universitetssjukhuset Örebro Visa
VIABLE / En randomiserad, dubbelblind, fas III, multicenterstudie med parallella grupper för att utvärdera effekt och säkerhet för DCVAC/PCa jämfört med placebo hos män med metastatisk kastrationsresistent prostatacancer som är aktuella för första linjens cytostatika. Norrlands universitetssjukhus Visa
Panorama_3 / En multicenter, randomiserad, öppen fas 2-studie för att undersöka säkerhet och effekt av tre olika doser av oralt panobinostat i kombination med subkutan bortezomib och oral dexametason hos patienter med återfall eller återfall av tidigare refraktärt multipelt myelom som har fått behandling med immunoterapi. Skånes Universitetssjukhus, Sunderby sjukhus, Akademiska Sjukhuset Visa
PDR001 / En öppen fas II studie för att utvärdera effekt och säkerhet av PDR001 hos patienter med avancerad eller metastaserande icke symtomgivande neuroendokrin tumör i bukspottskörteln, mag-tarmkanalen eller thorax som har progredierat på tidigare behandling Akademiska Sjukhuset Visa
KEYNOTE-057 / En fas II studie där Pembrolizumab (MK-3475) ges till patienter med ytlig blåscancer Akademiska Sjukhuset Visa
MASTIFF / MTH1-inhibering med Karonudib för patienter med spridd cancersjukdom. Karolinska Universitetssjukhuset Visa
MARS / MARS. En randomiserad fas III-studie med tillägg av strålbehandling till standard cytostatikabehandling vid stadium IV, icke småcellig lungcancer. Sahlgrenska universitetssjukhuset Visa
KEYNOTE-051 / En fas I/II-studie med pembrolizumab (MK-3475) hos barn med avancerat malignt melanom eller avancerad PD-L1-positiv solid tumör eller lymfom som fått återfall eller som inte svarat på behandling Skånes Universitetssjukhus Visa
LASEC-studien; Lymphedema After Surgery for Endometrial Cancer / Utveckling och konsekvens av lymfödem efter behandling av cancer i livmoderslemhinnan Linköpings universitetssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Hallands sjukhus Varberg, Akademiska Sjukhuset, Norrlands universitetssjukhus, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping Visa
ALT GIST / ALT GIST: En randomiserad fas II-studie av imatinib givet växelvis med regorafenib jämfört med enbart imatinib som primärbehandling för patienter med avancerad gastrointestinal stromatumör (GIST). Skånes Universitetssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Universitetssjukhuset Örebro Visa
PODEC / Pre-Operativ Diagnostik av EndometrieCancer Sahlgrenska universitetssjukhuset, Hallands sjukhus Varberg, Södra Älvsborgs sjukhus Borås, Skaraborgs sjukhus Skövde Visa
LUME BioNIS / En icke-interventions biomarkörstudie på patienter med icke-småcellig lungcancer (NSCLC) av adenocarcinomtyp som påbörjar behandling med Vargatef® (nintedanib) enligt godkänd indikation. Linköpings universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Gävle sjukhus Visa
PROPER / Individualiserad strålbehandling av återfall efter operation för prostatacancer, baserad på PSA-utveckling och avancerad bildteknik. Skånes Universitetssjukhus Visa
CheckMate 274, CA209-274 / En fas 3, randomiserad, dubbelblind multicenterstudie av nivolumab jämfört med placebo hos patienter med invasivt urotelialt carcinom som löper stor risk för återfall. Skånes Universitetssjukhus Visa
SPCG-17, PCASTT / När aktiv monitorering bör övergå i botande behandling hos män med prostatacancer: Skandinaviska prostatacancergruppens studie nummer 17 (SPCG-17) Akademiska Sjukhuset, Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Linköpings universitetssjukhus, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, Norrlands universitetssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus, Universitetssjukhuset Örebro, Östersunds sjukhus Visa
TRIANGLE / Autolog stamcellstransplantation (ASCT) efter induktionsbehandling innehållande rituximab/ibrutinib/Ara-C för patienter Skånes Universitetssjukhus Visa
Livskvalitet för patienter med malignt melanom / Livskvalitet för patienter med malignt melanom Sahlgrenska universitetssjukhuset Visa
CINC280A2108 / En öppen multicenter fas I dos-eskaleringsstudie för att utvärdera farmakokinetik, säkerhet och tolerabilitet av behandlingen med INC280 som tas tillsammans med mat hos patienter som har en avancerad solid tumör med cMET störning. Skånes Universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Akademiska Sjukhuset Visa
SWEA-studien / SWEA-studien - Utvvidgad genetisk analys vid misstänkt ärftlig bröstcancer Skånes Universitetssjukhus, Norrlands universitetssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Linköpings universitetssjukhus, Akademiska Sjukhuset, Södersjukhuset Visa
PET Boost / ARTFORCE - Individuellt anpassad strålbehandling vid lokalt avancerad lungcancer. Doseskalering genom strålboost inom hela eller delar av tumören. Karolinska Universitetssjukhuset Visa
PRO-CNS / Protonstrålbehandling av primära tumörer i centrala nervsystemet hos vuxna - en prospektiv svensk multicenter-studie Akademiska Sjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset, Norrlands universitetssjukhus, Universitetssjukhuset Örebro, Linköpings universitetssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset Visa
Nordic 8 / Cytostatikabehandling vid potentiellt resektabel metastaserad colorektalcancer med viltyp KRAS och BRAF: alternerande cytostatika med cetuximab, en randomiserad fas II-studie. Akademiska Sjukhuset, Falun, Mora lasarett, Södersjukhuset, Norrlands universitetssjukhus, Sundsvalls sjukhus, Skånes Universitetssjukhus Visa
NORDIC 9 / Nordisk randomiserad multicenter fas II-studie med kemoterapibehandling (S1) hos äldre individer med avancerad kolorektalcancer. Akademiska Sjukhuset, Mälarsjukhuset Eskilstuna, Skånes Universitetssjukhus, Lasarettet i Motala, Centrallasarettet Växjö, Karolinska Universitetssjukhuset, Västmanlands sjukhus, Västerås, Sundsvalls sjukhus, Universitetssjukhuset Örebro, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping Visa
TestisCAB / Cabazitaxel mot cisplatinresistent testikelcancer Akademiska Sjukhuset Visa
AVANOVA / En öppen randomiserad fas IIstudie, med tre armar, för att utvärdera effekten av niraparib och/eller bevacizumab eller bevacizumabenbart till patenter nmed HRD(homologous Recombination Deficiency)platinumkänslig ovarial,-tubar eller peritoneal cancer Skånes Universitetssjukhus, Akademiska Sjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Linköpings universitetssjukhus Visa
MelMarT / En fas III, multinationell, multicenter, randomiserad, kontrollerad klinisk prövning som jämför 1cm mot 2cm utvidgad excisionsmarginal för patienter med primärt kutant malignt melanom Sahlgrenska universitetssjukhuset Visa
VM13 / Prospektiv studie av samband mellan genetiska faktorer och behandling av melanom med målsökande terapi. Karolinska Universitetssjukhuset Visa
Cirkulerande tumör DNA / Cirkulerande tumör DNA i blodplasma som biomarkör för cancer Karolinska Universitetssjukhuset Visa
Arches / Enzalutamide randomiseras 1:1 mot placebo som tillägg till GnRH-beh på pat med metastaserad hormonkänslig PCa. Karolinska Universitetssjukhuset Visa
TITAN, PCR3002 / ARN-509 randomiseras 1:1 mot placebo som tillägg till GnRH-beh på pat med metastaserad hormonkänslig PCa Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Akademiska Sjukhuset, Södersjukhuset, Norrlands universitetssjukhus, Skånes Universitetssjukhus, Universitetssjukhuset Örebro, Centrallasarettet Växjö Visa
EMBARK – MDV 3100-13 / Icke-metastaserande, hormonkänslig högrisk PCa som försämrats efter operation eller strålning Karolinska Universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Universitetssjukhuset Örebro, Norrlands universitetssjukhus, Akademiska Sjukhuset, Södersjukhuset Visa
Tumörfaktorers betydelse vid behandling av malignt melanom / Tumörfaktorers betydelse vid behandling av malignt melanom Sahlgrenska universitetssjukhuset Visa
Minimalinvasiv Isolerad Hyperterm Perfusion (MI-ILP) / Minimalinvasiv Isolerad Hyperterm Perfusion (MI-ILP) Sahlgrenska universitetssjukhuset Visa
Analys av exosomer i samband med isolerad hyperterm perfusion för behandling av metastaserande malignt melanom / Analys av exosomer i samband med isolerad hyperterm perfusion för behandling av metastaserande malignt melanom Sahlgrenska universitetssjukhuset Visa
Immunologiska effekter vid behandling av metastaser från malignt melanom / Immunologiska effekter vid behandling av metastaser från malignt melanom Sahlgrenska universitetssjukhuset Visa
Aramis / Randomiserad, multicenter, fas 3 studie avseende ODM-201 vid kastrationsresistent icke metastaserad PCa Karolinska Universitetssjukhuset Visa
IOBT kohortstudie / INTRAOPERATIV STRÅLBEHANDLING VID BRÖSTBEVARANDE BEHANDLING AV TIDIG BRÖSTCANCER Universitetssjukhuset Örebro, Universitetssjukhuset Örebro Visa
PhysSurg-B / En randomiserad kontrollerad studie av hur fysisk aktivitet påverkar återhämtningen efter bröstcancerkirurgi Sahlgrenska universitetssjukhuset Visa
CheckMate 451, CA209-451 / En randomiserad, multicenter, dubbelblind, fas 3-studie av nivolumab, nivolumab i kombination med ipilimumab eller placebo som underhållsbehandling av patienter med utbredd småcellig lungcancer (ED-SCLC) efter avslutad platinabaserad första linjens kemoterapi Skånes Universitetssjukhus, Akademiska Sjukhuset Visa
MISTRAL / Behandling med mistelpreparat för patienter med inoperabel bukspottkörtel cancer. En dubbelblindad placebokontrollerad multicenter studie som undersöker om överlevnad och livskvalitét kan förbättras.(MISTRAL är en förkortning för MIStleote TRiAL (mistleote=mistel; trial=studie)). Karolinska Universitetssjukhuset, Linköpings universitetssjukhus, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, Norrlands universitetssjukhus, Västmanlands sjukhus, Västerås Visa
Artscan III / Artscan III, En randomiserad, multicenter, fas III-studie av Cisplatin i kombination med strålbehandling jämfört mot Cetuximab i kombination med strålbehandling för patienter med lokalt avancerad skivepitelcancer i huvud-halsområdet. Skånes Universitetssjukhus, Norrlands universitetssjukhus, Universitetssjukhuset Örebro, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Karlstads sjukhus, Gävle sjukhus, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, Linköpings universitetssjukhus, Västmanlands sjukhus, Västerås, Karolinska Universitetssjukhuset Visa
BAYER 16298 / En fas II randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie av radium-223 diklorid mot placebo hos patienter som har metastaserad Her2 negativ hormonreceptorpositiv bröstcancer med skelettmetastaser och som har hormonbehandling som bakgrundsterapi Sahlgrenska universitetssjukhuset, Centrallasarettet Växjö Visa
DNA-PKinhib / En öppen fas 1a/1b-prövning av DNA-PK-hämmaren MSC2490484A i kombination med strålbehandling hos patienter med framskridna solida tumörer. Karolinska Universitetssjukhuset Visa
ROAR / En fas II, öppen studie på patienter med BRAF V600E muterade, ovanliga cancerformer med olika vävnadsutseenden för att undersöka klinisk effekt och säkerhet av kombinationsterapi med dabrafenib och trametinib. Karolinska Universitetssjukhuset Visa
GALAHAD / En fas 2 studie av effekt och säkerhet av niraparib hos män med spridd prostatacancer och DNA-reparationsavvikelser Karolinska Universitetssjukhuset Visa
FANDANGO / En randomiserad fas II studie med nintedanib/placebo i kombination med standardbehandling paklitaxel/karboplatin hos patienter med avancerad eller återkommande livmodercancer. Linköpings universitetssjukhus, Skånes Universitetssjukhus Visa
ABC-SE / En klinisk prövning för att jämföra effekt och tolerabilitet av atorvastatin i tillägg till endokrin behandling med fokus på resistensmekanismer till endokrin behandling (fulvestrant / aromatashämmare) hos patienter med avancerad bröstcancer. Skånes Universitetssjukhus Visa
MORRIS / Multimodal effektmonitorering av strålbehandling vid skivepitelcancer i huvud och hals, lunga, analkanal, matsrupe och livmoderhals - en förutsättning för personligt anpassad strålbehandling Norrlands universitetssjukhus Visa
Gen701 / En säkerhetsstudie av eskalerade doser av HuMax-TF-ADC , ett konjugat av en vävnadsfaktorspecifik antikropp och läkemedel, hos patienter med lokalt avancerad och eller metastaserad solida tumörer, som är kända för att uttrycka vävnadsfaktor. Karolinska Universitetssjukhuset Visa
KEYNOTE-170 PMBCL och Richter (phase II) / En fas II studie där Pembrolizumab (MK-3475) ges till patienter med återfall av eller refraktärt primärt mediastinalt storcelligt B-cellslymfom eller återfall eller refraktärt Richters syndrom Akademiska Sjukhuset Visa
MAVERRIC / Ablationsbehandling av operabla levermetastaser från grovtarmen Danderyds sjukhus Visa
PALAESTRA / Palliativ kort hypofraktionerad strålbehandling följt av cytostatika vid cancer i matstrupen eller övre magmunnen. Skånes Universitetssjukhus Visa
Phys-Can / Effekter av fysisk träning och beteendemedicinska strategier för att förebygga och minimera cancerrelaterad fatigue, förbättra livskvaliteten och sjukdomsutfall hos patienter med cancer Akademiska Sjukhuset, Linköpings universitetssjukhus, Skånes Universitetssjukhus Visa
Mateo / Randomiserad kontrollerad prövning av underhållsbehandling med S-1 vid spridd magsäcks-/matstrupscancer. Skånes Universitetssjukhus, Mälarsjukhuset Eskilstuna Visa
SIRT-NET / Prospektiv randomiserad fas II studie där 90Y-radioembolisering jämförs med leverartärembolisering vad gäller effekt, toxicitet samt livskvalitet för patienter med levermetastaserad tunntarms-NET Sahlgrenska universitetssjukhuset Visa
KEYNOTE-177 / Studie av Pembrolizumab (MK-3475) versus standard terapi hos patienter med mikro instabilitet-hög (MSI-H) eller defekt regulerat Repair Brist (dMMR) Steg IV kolorektalcancer. Skånes Universitetssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Akademiska Sjukhuset Visa
JSBF / Randomiserad, dubbelblind, fas II studie av Ramucirumab eller Merestinib eller placebo plus cisplatin och gemcitabine som första linjens behandling hos patienter med avavcerad eller metastaserad gallvägscancer. Skånes Universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset Visa
Iluminet / En multicenter fas-II studie utvärderande effektivitet och säkerhet av 177Lu-DOTA-TATE baserad på njur-dosimetri hos patienter med metastaserande neuroendokrina tumörer. Skånes Universitetssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset Visa
ET-NEC / Everolimus och temozolomid som första linjens behandling av avancerade gastro-entero-pankreatiskt neuroendokrint carcinom (G3) med Ki67 20-55%. Skånes Universitetssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Akademiska Sjukhuset Visa
SPCG-15 / SPCG-15 Karolinska Universitetssjukhuset Visa
ALTA-1L / En öppen fas 3-multicenterstudie av brigatinib (AP23116) jämfört med crizotinib hos patienter med ALK-positiv frakskriden lungcancer. Karolinska Universitetssjukhuset Visa
Male breast cancer study / Male breast cancer study. Klinisk och biologisk karakterisering av manlig bröstcancer: en internationell EORTC, BIG, TBCRC och BCG intergrupp studie. Sahlgrenska universitetssjukhuset Visa
Breast cancer in Pregnancy / Breast cancer in Pregnancy. Diagnostik och terapi av bröstcancer under graviditet – en registerstudie inom Svensk Bröstonkologisk Förening i samarbete med den Tyska Bröstcancer Gruppen (German Breast Group; GBG-29) och Breast International Griop; BIG 2-03 Sahlgrenska universitetssjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset, Akademiska Sjukhuset, Sundsvalls sjukhus Visa
Micro RNA/CTC / Micro RNA/CTC. Cirkulerande tumörceller och mikroRNA som möjliga prediktiva faktorer för behandling a patienter med återfall av bröstcancer – en klinisk studie med utvärdering av patienternas livskvalitét Sahlgrenska universitetssjukhuset Visa
KEYNOTE-181 / MK-3475_En randomiserad multicenterstudie där Pembrolizumab (MK-3475) jämförs med behandlande läkares val av standardbehandling vid återfall av matstrupscancer efter första linjens behandling. Sahlgrenska universitetssjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset Visa
Scandium-studien / Scandium-studien. Isolerad hyperterm leverperfusion som behandling av levermetastaser från uvealt melanom – en randomiserad kontrollerad studie Sahlgrenska universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset, Linköpings universitetssjukhus, Akademiska Sjukhuset, Skånes Universitetssjukhus, Norrlands universitetssjukhus Visa
NEAPE_Nordic Extended Abdominoperineal Excision study / Randomiserad studie för bästa rekonstruktion av bäckenbotten vid operation för avancerad cancer i ändtarmen_NEAPE Norrlands universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus, Akademiska Sjukhuset, Västmanlands sjukhus, Västerås, Sunderby sjukhus, Östersunds sjukhus Visa
NTproBNP / NTproBNP-studien. Prospektiv studie av NT-proBNP som markör för upptäckt av hjärtpåverkan vid behandling med trastuzumab (Herceptin ®) vid bröstcancerbehandling. Sahlgrenska universitetssjukhuset Visa
ENGOT OV-23/EWOC-1 / EWOC-1, en multicenter, randomisesrad fas II studie med karboplatin +/- paclitaxel till sköra äldre kvinnor med avancerad ovarialcancer. Linköpings universitetssjukhus Visa
GRACE / En klinisk studie som utvärderar effekt och säkerhet av kontinuerlig behandling med Avastin före och efter återfall med kemoterapi i äldre patienter med tjock och ändtarmscancer Linköpings universitetssjukhus, Skaraborgs sjukhus Skövde Visa
ProBio / Identifiering av blodburna biomarkörer för prognostik och prediktion av nya läkemedel vid recidiverad prostatacancer. Karolinska Universitetssjukhuset Visa
ALASCCA / En randomiserad dubbelblindad, placebo-kontrollerad studie med ASA behandling hos patienter med tjock- och ändtarmscancer med mutation i P13K-signaleringsväg. Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, Sunderby sjukhus, Norrlands universitetssjukhus, Linköpings universitetssjukhus, Vrinnevisjukhuset i Norrköping, Västmanlands sjukhus, Västerås, Falun, Danderyds sjukhus, Ersta sjukhus, Akademiska Sjukhuset, Södersjukhuset, Mora lasarett, Sundsvalls sjukhus, Skaraborgs sjukhus, St:görans sjukhus, Blekinge sjukhus, Universitetssjukhuset Örebro, Norrtälje sjukhus Visa
ABC-studien / ABC-studien - En randomiserad fas 3 studie jämförande 1 cykel Karboplatin med 1 cykel BEP (Bleomycin, Etopsid och Cisplatin) som adjuvant cytostatikabehandling för patienter med seminom kliniskt stadium 1. Skånes Universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Linköpings universitetssjukhus, Gävle sjukhus, Norrlands universitetssjukhus, Centrallasarettet Växjö, Akademiska Sjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset Visa
CheckMate 548, CA209-548 / En randomiserad enkelblind fas II studie av temozolomid tillsammans med samtidig strålbehandling kombinerat med nivolumab eller placebo till nyligen diagnosticerade vuxna med metylerad glioblastom. Skånes Universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset Visa
CheckMate 498, CA209-498 / En randomiserad, öppen fas III studie av nivolumab jämfört med temozolomid, vardera tillsammans med strålbehandling till nydiagnosticerade vuxna med ometylerad glioblastom. Skånes Universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset Visa
ATLAS / En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas III-studie för att utvärdera effekt och säkerhet av JNJ-56021927 hos patienter med lokalt avancerad eller högrisklokaliserad prostatacancer som rekommenderas primär strålbehandling. Karolinska Universitetssjukhuset, Norrlands universitetssjukhus, Universitetssjukhuset Örebro Visa
CheckMate 401, CA209-401 / Klinisk prövning av nivolumab (BMS-936558) i kombination med ipilimumab följt av nivolumab som monoterapi som förstahandsbehandling för patienter med histologiskt bekräftat melanom i stadium III (icke resektabelt) eller i staium IV. Karolinska Universitetssjukhuset, Mälarsjukhuset Eskilstuna, Centrallasarettet Växjö, Gävle sjukhus, Sundsvalls sjukhus, Blekinge sjukhus, Linköpings universitetssjukhus, Västmanlands sjukhus, Västerås Visa
M12-914 BRoCAde / M12-914 BRoCAde - En randomiserad, placebo kontrollerad, fas III studie av karboplatin och paklitaxel med eller utan PARP hämmaren Veliparib (ABT-888) i HER2-neg, metastatisk eller lokalt avancerad icke-resektabel BRCA associerad bröstcancer. Skånes Universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Akademiska Sjukhuset Visa
SSGXXII / Tre jämfört med fem års adjuvant behandling med imatinib till patienter med operabel GIST med hög risk för återfall. Skånes Universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Norrlands universitetssjukhus, Universitetssjukhuset Örebro, Sahlgrenska universitetssjukhuset Visa
LUME-Meso / Nintedanib-mesoteliom - En dubbelblindad, randomiserad, fas II/III studie med nintedanib i kombination med cytostatika (följt av fortsatt nintedanib monoterapi) jämfört med placebo i kombination med cytostatika (följt av fortsatt placebo monoterapi) för behandling av patienter med malignt pleuramesoteliom (lungsäckscancer) som inte kan opereras. Skånes Universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Akademiska Sjukhuset, Linköpings universitetssjukhus Visa
KEYNOTE-204 / MK 3475_En öppen randomiserad fas III studie där Pembrolizumab (MK-3475) jämförs med brentuximab vedotin för behandling av patienter med återfall av eller refraktärt klassiskt Hodgkins lymfom Akademiska Sjukhuset, Skånes Universitetssjukhus Visa
KEYNOTE-048 / MK-3475-048. En randomiserad multicenterstudie där Pembrolizumab (MK-3475) jämförs med standardbehandling hos patienter med huvud- och halscancer Sahlgrenska universitetssjukhuset, Norrlands universitetssjukhus, Akademiska Sjukhuset Visa
HOVON 132 AML / HOVON 132 AML Fas-3 studie med en inledande dos-selektionsfas för att undersöka värdet av lenalidomid givet i tillägg till standard induktionskemoterapi, samt som post-remissionsbehandling, hos patienter 18-65 år med endera nyupptäckt akut myeloisk leukemi (AML) eller högrisk-MDS Akademiska Sjukhuset, Skånes Universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset Visa
LYMRIT-37-01 / Fas1-2studie med Lutetium-177 radioaktivt märkt antikropp mot B-cellsmarkören CD37 på patienter med återfall av B-cellslymfom Norrlands universitetssjukhus, Linköpings universitetssjukhus Visa
SenoMic / Överlevnad och axillrecidiv hos bröstcancerpatienter med mikrometastas i sentinelnode som inte genomgår komplettterande axillutrymning- en nationell kohortstudie Karolinska Universitetssjukhuset, St:görans sjukhus, Skånes Universitetssjukhus, Kalmar, Västmanlands sjukhus, Västerås, Helsingborg lasarett, Västerviks sjukhus, Södersjukhuset, Sundsvalls sjukhus, Universitetssjukhuset Örebro Visa
Antibiotika-studien / Antibiotikaprofylax vid primära och sekundära bröstrekonstruktioner med implantat, en prospektiv randomiserad studie Karolinska Universitetssjukhuset Visa
ADM-studien / Prospektiv randomiserad studie för jämförelse av 2 olika metoder vid direct bröstrekonstruktion efter bröstcancer Karolinska Universitetssjukhuset, St:görans sjukhus, Södersjukhuset Visa
B-CAP / Brentuximab vedotin eller B-CAP för behandling av äldre med nydiagnostiserat klassiskt Hodgkin lymfom Akademiska Sjukhuset, Norrlands universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Linköpings universitetssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus Visa
BevMar / Diffusions magnet resonans tomografi (dMRT) av lungtumörer för bedömning av tidig behandlingseffekt. Karolinska Universitetssjukhuset Visa
IM-201 / MERECA_En öppen, randomiserad, kontrollerad, multicenter, fas II-studie där man utvärderar säkerhet och effektivitet av intratumoralt administrerad Intuvax före nefrektomi följt av Sunitinib efter nefrektomi, i jämförelse med Sunitinib efter nefrektomi hos patienter med metastaserad njurcancer. Norrlands universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Akademiska Sjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset Visa
ICi PCRB / Immunologiska förändringar hos patienter med prostatacancer som behandlas med brachyterapi. Karolinska Universitetssjukhuset Visa
Sandpiper / En fas III dubbelblindad, placebokontrollerad, randomiserad studie av taselisib plus fulvestrant jämfört med placebo plus fulvestrant hos postmenopausala kvinnor med östrogenreceptorpositiv och HER2-negativ lokalt avancerad eller metastaserad bröstcancer, som under eller efter behandling med aromatashämmare fått återfall eller progression. Södersjukhuset, Linköpings universitetssjukhus, Akademiska Sjukhuset Visa
VINSOR / Tidig klinisk prövning av tolerabilitet samt analys av biomarkörer vid behandling av avancerad cancer utgången från urinvägarna med standardcytostatika vinflunin (Javlor) med tillägg av cancerläkemedlet sorafenib (Nexavar). Karolinska Universitetssjukhuset Visa
MODUL / En mulitcenter, randomiserad klinisk prövning med biomarkörstyrd behandling vid första linjens behandling av spridd tjock- och ändtarmscancer Karolinska Universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus Visa
FluoHeart / Effekter av S-1 och capecitabin i kombination med oxaliplatin på hjärtats kranskärlsblodflöde: en randomiserad fas II studie. Karolinska Universitetssjukhuset Visa
IP-OV / Carboplatin i bukhålan efter operation för äggstockscancer - en genomförbarhets studie under svenska förhållanden. Karolinska Universitetssjukhuset Visa
ENGOT / En fas III studie som jämför postoperativ cytostatikabehandling vid stadium I-II endometriecancer med medel till hög risk för återfall. En ENGOT-EN2-DGCG studie. Karolinska Universitetssjukhuset, Linköpings universitetssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Norrlands universitetssjukhus Visa
KEYNOTE-173 / MK3475_Fas I-studien, En öppen fas 1b studie för att utvärdera behandling av trippelnegativ bröstcancer (TNBC) med pembrolizumab tillsammans med cytostatika inför operation. Karolinska Universitetssjukhuset Visa
KEYNOTE-119 / MK3475_En randomiserad multicenterstudie där Pebrolizumab (MK-3475) jämförs med standardbehandling vid metastaserande trippelnegativ bröstcancer. Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Akademiska Sjukhuset, Skånes Universitetssjukhus Visa
OlympiA / En randomiserad dubbelblind fas III studie för att utvärdera olaparibs effekt och säkerhet i jämförelse med placebo när det ges som adjuvant behandling till patienter med BRCA1/2 mutation och HER2 negativ primär bröstcancer som avslutat lokal behandling och kemoterapi. Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Norrlands universitetssjukhus, Södersjukhuset Visa
COBC / Öppen randomiserad studie för att jämföra skillnaden och frekvens av kardiotoxicitet mellan ordinarie cancervård och tillägg med kardiologisk riskvärdering och tidig intervention vid cytostatikabehandling. Karolinska Universitetssjukhuset Visa
PREDIX HER 2 / Neoadjuvant responsledd behandling av HER2-positiv bröstcancer. Del av flera translationella fas 2-studier baserade på molekylär subtypning. Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Sundsvalls sjukhus, Akademiska Sjukhuset, Skånes Universitetssjukhus, Norrlands universitetssjukhus, Universitetssjukhuset Örebro, Södersjukhuset Visa
Picc-Pac / En tvärvetenskaplig randomiserad kontrollerad studie av komplikationer, material slitage, personal- och patientperspektiv , och hälsoekonomi . Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset Visa
THORA / THORA. Randomiserad studie för jämförelse av två strålbehandlingsscheman vid thorakal bestrålning av småcellig lungcancer stadium I-III. Sahlgrenska universitetssjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset, Norrlands universitetssjukhus, Universitetssjukhuset Örebro, Skånes Universitetssjukhus, Gävle sjukhus Visa
REPAC / Rehabiliteringsbehov för patienter med adjuvant cytostatikabehandling Östersunds sjukhus, Sunderby sjukhus Visa
ODX-003 / En randomiserad, dubbelblind, dossökande fas II multicenterstudie med upprepad dosering av ODX för behandling av patienter med kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser Norrlands universitetssjukhus, Södersjukhuset, Universitetssjukhuset Örebro Visa
Artforce-Head/Neck / Artforce-Head/Neck-studien, Adaptiv och innovativ strålterapi för förbättrad behandling av lokalt avancerad skivepitelcancer i huvud hals området. Karolinska Universitetssjukhuset Visa
CETMET / Randomiserad fasII studie med cetuximab i kombination med 5-FU och cisplatin eller carboplatin jämfört med cetuximab i kombination med paclitaxel och carboplatin vid behandling av patienter med återfall eller metastaserad huvud/hals -cancer Karolinska Universitetssjukhuset, Norrlands universitetssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset Visa
Lasertermia-studien / Lasertermia-studien, Explorativ studie på immunstimulerande laser termoterapi på malignt melanom Karolinska Universitetssjukhuset Visa
ROSETT / En prospektiv observationsstudie av Erivedge behandling, effektivitet och säkerhet för patienter med avancerad basalcellscancer Karolinska Universitetssjukhuset, Norrlands universitetssjukhus Visa
MAT02 / En fas 1 -studie med syfte att utvärdera säkerhet, genomförbarhet och immunologisk respons vid behandling av metastaserande malignt melanom med adoptiva T-celler med eller utan dendritiska celler. Karolinska Universitetssjukhuset Visa
SENOMAC / Axillkirurgi vid makrometastas i sentinel node Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus, Norrlands universitetssjukhus, Västmanlands sjukhus, Västerås, St:görans sjukhus, Akademiska Sjukhuset, Södersjukhuset, Linköpings universitetssjukhus, Universitetssjukhuset Örebro Visa
TARZEL / BRAF-muterat malignt melanom som utvecklat resistens mot Braf-hämmande behandling Karolinska Universitetssjukhuset Visa
PREDIX LumB / Effekten av medicinsk behandling av bröstcancer med aggressiv tillväxtprofil alternativt långsam tillväxt med lymfkörtelmetaser före operation. Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset Visa
BEVPAC / En fas II studie för att identifiera biomarkörer och mekanismer av behandlingsresistens hos patienter med HER2-negativ metastaserad bröstcancer (MBC) som behandlas med en kombination av bevacizumab och paclitaxel. Karolinska Universitetssjukhuset Visa
IMpassion130 / En fas III, multicenter, randomiserad, placebokontrollerad studie av atezolizumab (anti-PD-L1 antikropp) i kombination med nab-paclitaxel jämfört med placebo och nab-paclitaxel för patienter med obehandlad metastaserad trippelnegativ bröstcancer Universitetssjukhuset Örebro, Skånes Universitetssjukhus, Akademiska Sjukhuset, Södersjukhuset Visa
FLT-PET/MR / Utvärdering av PET/MR och avancerade MR-tekniker för utveckling av tidiga biomarkörer för behandlingseffekt vid maligna tumörer Norrlands universitetssjukhus Visa
PREDIX LumA / Effekten av medicinsk behandling av bröstcancer före operation. Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset Visa
VINGEM / En jämförande studie mellan två olika cytostatikabehandlingar för patienter med spridd blåscancer och nedsatt njurfunktion. Karolinska Universitetssjukhuset, Norrlands universitetssjukhus, Skånes Universitetssjukhus, Västmanlands sjukhus, Västerås, Sahlgrenska universitetssjukhuset Visa
AbiCab / Biomarkörer under behandling av prostatacancer Norrlands universitetssjukhus Visa

Sidan uppdaterad: 20 december 2016