Kvalitetsregister för nya läkemedel

Läkemedelsregistret för tumörsjukdomar kartlägger läkemedelsanvändningen för olika cancerdiagnoser. Läkemedel som följs upp i registret varierar då nya läkemedel eller nya indikationer tillkommer efterhand.

Från den 1 november 2015 kan kliniker i landet börja registrera i den nya versionen av registret. I dagsläget ingår variablerna inrapporterande sjukhus och klinik, diagnos, aktuellt läkemedel samt eventuell kombinationsbehandling, behandlingsperiod, full eller reducerad dos samt om dosen reduceras under behandlingen, toxicitet, orsak till avslutad behandling och bäst registrerad effekt. Även behandlingsintention, om patienten ingår i klinisk studie, om prediktiv testning är utförd samt performance status registreras. För information om vilka läkemedel som registreras hänvisas till inrapporteringsformulär

Kvalitetsindikatorer 

  • Effekt och säkerhet
  • Jämlik vård i form av skillnader/ likheter i landet
  • Resultat definierade för respektive läkemedel

Utvecklingsprojekt

Att koppla detta till varje diagnosregister så att läkemedelsregistret blir som en databas med samlade uppgifter från alla diagnoser utan att man behöver registrera i ett speciellt register.

Rapporter

Registret kommer löpande att ta fram kvalitetsregisterrapporter.

Läkemedelsregistret för tumörsjukdomar startade år 2009. 2015 övertogs styrningen av RCC Stockholm – Gotland. 


Faktaägare: Johan Falkenius, Karolinska UniversitetssjukhusetJohan Falkenius, Karolinska Universitetssjukhuset
Gemensam information uppdaterad: 10 augusti 2016