Kvalitetsregister för nya läkemedel

Läkemedelsregistret för tumörsjukdomar kartlägger läkemedelsanvändningen för olika cancerdiagnoser. Läkemedel som följs upp i registret varierar då nya läkemedel eller nya indikationer tillkommer efterhand.

För att underlätta för sjukvården att registrera läkemedelsanvändning i cancervården, inför RCC i samverkan ett nytt förenklat register. Registret pilotinförs på två kliniker från 1 september 2017. Efter pilotperioden, som planeras pågå till 1 november, blir registret öppet för vidare implementering i landet.

Registret består av följande variabler:

  • inrapporterande sjukhus och klinik
  • diagnos
  • performance status
  • aktuellt läkemedel samt eventuell kombinationsbehandling
  • behandlingsintention
  • behandlingsperiod
  • orsak till avslutad behandling.

Då registreringen sker med hög effektivitet och täckningsgrad kan nya variabler införas.

Endast läkemedel införda enligt den nationella införandeprocessen kommer att registreras av samtliga sjukvårdsregioner. Regioner som önskar kan registrera ytterligare läkemedel. Information om vilka läkemedel som registreras återfinns i inrapporteringsformulär.

De som idag följer upp via det tidigare läkemedelsregistret som finns hos RCC Stockholm Gotland kommer även fortsättningsvis att kunna göra detta. Det registret kommer att bidra med data till den nationella sammanställningen.

Kvalitetsindikatorer 

  • Rätt indikation
  • Jämlik vård i form av skillnader / likheter i landet
  • Resultat definierade för respektive läkemedel

För att kunna följa upp ovanstående kvalitetsindikatorer behövs även data från diagnosspecifika kvalitetsregister. Målet på sikt är att registrering enbart ska behöva göras en gång.

Rapporter

Nationella rapporter kommer att publiceras på RCCs hemsida två gånger per år (februari och september) med start 2018. RCCs nationella arbetsgrupp för cancerläkemedel (NAC) ansvarar för rapporterna.

Underlag för beslut om ovan beskriven utformning av register och rutiner utgörs av en utredning genomförd i slutet av 2016 och fastställd av RCC i samverkan i januari 2017.

Nytt register för nationell uppföljning av cancerläkemedel (pdf, nytt fönster)

Rapporten "Utredning av former för nationell registrering av användning av nya cancerläkemedel" (pdf, nytt fönster)


Regionalt innehåll


Det tidigare läkemedelsregistret hos RCC Stockholm Gotland kommer i fortsättningen att utgöra ett regionalt register för läkemedelsuppföljning. Det registret kommer att bidra med data till den nationella sammanställningen.


Faktaägare: Freddi Lewin, ordf NAC
Gemensam information uppdaterad: 18 september 2017

Regional information uppdaterad: 28 juni 2017

Regionalt