Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården

Regeringen och SKL har kommit överens om att under 2015–2018 genomföra en nationell satsning på att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna i cancervården.

morfar med barn i fårhage

Överenskommelsen för 2017 omfattar totalt 447 miljoner kronor. 407 miljoner av dessa utgör stimulansmedel till landstingen, fördelat i relation till befolkningsmängden i länet. Den viktigaste insatsen är att fortsätta införandet av det gemensamma systemet med standardiserade vårdförlopp. Modellen är inspirerad av de danska "pakkeforløben" som tydligt kortat väntetiderna i dansk cancervård.

Standardiserade vårdförlopp

Bild på flödet välgrundad misstanke till start av behandling

De standardiserade vårdförloppen ska förkorta tiden mellan välgrundad misstanke om cancer till start av första behandling. De beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom en viss cancerdiagnos, samt vilka tidsgränser som gäller dels för hela förloppet, dels för de olika utredningsstegen. Tidsgränserna ska enbart omfatta medicinskt motiverad tid och varierar mellan diagnoser och behandlingar.

Nationellt och regionalt stöd för införandet

RCC och SKL ger nationellt och regionalt stöd till landstingen i arbetet med att utveckla systemet med standardiserade vårdförlopp. En nationell projektgrupp för att samordna RCCs stöd har tillsatts, med två representanter från varje RCC.

Se gruppens uppdrag och vilka som ingår 


Regionalt innehåll


RCC Stockholm - Gotland

För information om införande av standardiserade vårdförlopp i Stockholms läns landsting läs mer här.

Projektledare för införande av vårdförlopp i Stockholms läns landsting är: 

Lisa Jelf Eneqvist

projektledare, verksamhetscontroller

RCC Stockholm — Gotland

Mona Ridderheim

verksamhetsutvecklare

RCC Stockholm Gotland

Projektledare för införande av vårdförlopp i region Gotland är: 

Thomas Kunze

chefläkare Gotland

RCC Stockholm — Gotland


Faktaägare: Helena Brändström, samordnare nationella vårdprogram, RCC Uppsala Örebro
Gemensam information uppdaterad: 19 april 2017

Regional information uppdaterad: 13 september 2017

Regionalt