Patienternas upplevelser av standardiserade vårdförlopp

Hur upplever patienterna standardiserade vårdförlopp? Under 2016 har en nationell undersökning gjorts för att ta reda på patienternas upplevelser inom huvud- och halscancer, matstrups- och magsäckscancer, prostatacancer, cancer i urinblåsa och urinvägar samt akut myeloisk leukemi (AML).

Reviderad enkät som gäller från 2017

PREM-enkät SVF 2017 (pdf)

Så tycker patienterna - ta del av rapporten

Rapport: Så tycker patienterna om standardiserade vårdförlopp
Bilaga 1: PREM-enkät (använd under 2016)
Bilaga 2: Inbjudningsbrev (uppdaterat 170303)
Bilaga 3: Valideringsrapport

Varför en undersökning?

Standardiserade vårdförlopp införs inom cancervården för att förbättra tillgängligheten, korta väntetiderna och öka patienternas delaktighet. Kunskap om patienternas upplevelse av vården när det gäller väntetider, samordning och information är viktig. Av den anledningen genomförs en nationell undersökning.  

Information om enkäten till patient

Patienter som träffar en kontaktsjuksköterska och/eller koordinator får information om enkäten. Vid det mötet finns möjlighet att ställa frågor. När enkäten skickas till patienten finns mer information i ett följebrev.

Förhandsinformation om enkäten, att använda i verksamheten, utformas av varje enskilt landsting/region. Det finns färdiga texter att använda för detta ändamål.

Texter att använda i förhandsinformation till patient om PREM-enkäten (docx)

Om undersökningen

Från och med mars till och med september 2016 har 10 001 enkäter skickats ut till patienter som utretts utifrån välgrundad misstanke om cancer och avslutats enligt ett SVF. Av de utskickade enkäterna har 5398 besvarats, vilket ger en svarsfrekvens på 54 procent.

PREM

Enkäten som skickats ut är en så kallad PREM-enkät. PREM står för Patient Reported Experience Measures, på svenska Patient Rapporterade Erfarenhets Mått. 


Gemensam information uppdaterad: 12 maj 2017

Regionalt