Väntetider standardiserade vårdförlopp

Diagrammet nedan omfattar kirurgisk åtgärd vid huvud- och halscancer, läkemedelsbehandling vid matstrupe- och magsäckscancer, botande behandling vid högrisk prostatacancer och kirurgiska åtgärder vid urinblåsecancer * (se viktig notering).  
Senaste uppdatering av data gjordes den 31 mars 2017.

Att notera om redovisningen

* För cancer i urinblåsa och urinvägar är andelen inom maximal ledtid falskt för hög. Se förklaring.

Den väntetid som mäts nationellt räknas från välgrundad misstanke till start av första behandling.

Endast SVF som avslutats med start av behandling (exempelvis läkemedel, kirurgi, aktiv expektans eller symtomlindrande palliativ vård) ingår i väntetidsredovisningen.

SVF som avslutats av annan orsak än start av behandling (t.ex. misstanke om cancer avskrivs) ingår inte i väntetidsrapporteringen.

Om data saknas för enskilt landsting eller region beror det på att det är färre än tio patienter som startat behandling i landstinget eller regionen.

Skillnaderna i väntetider mellan landstingen ska tolkas med försiktighet.

Av nedanstående skäl redovisas väntetiderna endast för de fem första vårdförloppen och för perioden 1 jan – 31 dec 2016:

  • Några landsting har fortfarande svårt att fånga data från till exempel primärvård och privata utförare, vilket påverkar rapporteringen av väntetiderna.
  • Landstingen, som ansvarar för kvalitetssäkringen av inrapporterad data, har kommit olika långt i detta arbete.

Faktaägare: Helena Brändström
Ansvarig redaktör: Bo Alm
Gemensam information uppdaterad: 18 september 2017

Regionalt