Diagnostiskt Centrum

Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland har tagit initiativ till att bilda ett Diagnostiskt Centrum på Södertälje Sjukhus AB för tidig upptäckt av cancer och andra allvarliga sjukdomar. 

Centret är det första i sitt slag i Stockholms länds landsting och erbjuder Bild på Södertälje sjukhusutredning i öppenvård med kortast möjliga väntetider efter remiss från läkare i primärvård, specialiserad öppenvård eller från Södertälje sjukhus. Diagnostiskt Centrum är till för patienter, 18 år eller äldre, med misstanke om allvarlig sjukdom men utan symtom från någon särskild del av kroppen. 

Var tionde minut insjuknar en person i Sverige i cancer. Tiden mellan symtom och diagnos kan variera stort. Väntetiderna till cancerdiagnos är i många fall allt för långa och att långa utredningstider skapar oro hos patienterna. Mot denna bakgrund startade i september 2014 ett Diagnostiskt Centrum som drivs i samarbete mellan verksamhetsområde Geriatrik-Medicin och Röntgen på Södertälje sjukhus och Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland. 

Projekt i tre år

Diagnostiskt Centrum drivs som ett pilotprojekt under tre år och utvärderas efter två år i samarbete med Utvecklingsavdelningen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting.   Under projekttiden tas patienter emot från Botkyrka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem och Södertälje.

Målet med Diagnostiskt Centrum är:

  • Kortare tid från symtom till diagnos
  • Tidig upptäckt av cancer
  • Bidra till bättre prognos
  • Ökad patientnöjdhet
  • Ökad patientsäkerhet
  • Bidra till jämlikare vård
  • Effektivare samarbete mellan primärvård, specialiserad öppenvård och sjukhusvård

Målgrupp

Till Diagnostiskt Centrum remitteras patienter som är 18 år eller äldre med misstanke om cancer eller annan allvarlig sjukdom. Patienter som kan remitteras har inga symtom från någon särskild del av kroppen och en basal utredning i primärvården, den specialiserade öppenvården eller vid Södertälje sjukhus har inte visat någon säker diagnos. 

För patienten innebär Diagnostiskt Centrum en snabb kontakt, korta utredningstider och trygghet. Tiden med osäkerhet minimeras. För primärvården och den specialiserade öppenvården ska Diagnostiskt Centrum utgöra en serviceenhet vad gäller diagnostik för denna grupp av patienter.

Under projekttiden utreds patienter som remitteras från primärvården och den specialiserade öppenvården i första hand från Botkyrka, Enskede-Årsta-Vantör, Huddinge, Hägersten-Liljeholmen, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Skärholmen, Södertälje och Älvsjö. Diagnostiskt Centrum övertar ansvaret för patienten tills diagnos ställs och ska inte släppa ansvaret förrän patienten mottagits vid nästa instans.

Samarbete med primärvård och specialiserad öppenvård

Diagnostiskt Centrum innebär ett nytt sätt att samarbeta mellan primärvård, den specialiserade öppenvården och sjukhusets specialiserade vård med målet att få en strukturerad, schematisk och effektivt koordinerad utredning för patienten för patienten i två steg: 

  • Steg 1: utredning i primärvården/specialiserad öppenvård alternativt vid Södertälje sjukhus.
  • Steg 2: utredning vid Diagnostiskt Centrum (sker i öppenvård)

Samarbetet mellan primärvård, den specialiserade öppenvården och Diagnostiskt Centrum innebär en möjlighet till ny kunskap om hur vi tidigare kan upptäcka cancer.

Bakgrund

Långa väntetider och oklarhet om hur vården är organiserad hör till de vanligaste skälen till missnöje bland patienter. Det finns även visst vetenskapligt stöd för att tidig upptäckt av cancer kan ha betydelse för överlevnaden vilket understryker vikten av att finna åtgärder för att korta utredningstiderna. 

Idén till Diagnostiskt Centrum är hämtad från Danmark där erfarenheter visat att 15 procent av patienter som remitteras till Diagnostiskt Centrum har cancer och 80 procent har en annan sjukdom till exempel reumatiska sjukdomar, mag-tarmsjukdomar och muskuloskeletala sjukdomar. Hösten 2012 startade Sveriges första Diagnostiska Centrum i Kristianstad på initiativ av Regionalt cancercentrum Syd. 

Beslut om Diagnostiskt Centrum fattade Stockholms läns landstingsfullmäktige i juni 2013 enligt förslag i cancerplanen för Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland och är en åtgärd för att konkretisera den nationella cancerstrategins (SOU 2009:11) inriktning om tidig upptäckt av cancer. Diagnostiskt Centrum ligger också i linje med Framtidsplanen som är Stockholms läns landstings arbete för att möta framtidens hälso- och sjukvård. 

 

Faktaägare: Charlotta Sävblom, verksamhetsutvecklare RCC Stockholm — Gotland
Sidan uppdaterad: 2 december 2015