Tidig upptäckt av bröstcancer

I Sverige erbjuds samtliga kvinnor mellan 40-74 år regelbundet att delta i mammografiscreening med avsikt att upptäcka bröstcancer i ett tidigt skede.

MammografiGenom de systematiska undersökningarna har dödligheten i bröstcancer minskat med 30 procent i Sverige. Om man enbart tittar på de kvinnor som faktiskt deltar i screeningen, efter att de erhållit en kallelse, så har dödligheten i den gruppen minskat med 45 procent.

Kvalitetsregister för mammografi under uppbyggnad

Ett nationellt kvalitetsregister för mammografi  är under uppbyggnad och beräknas vara i nationellt bruk hösten 2015.

Arbetet med att skapa ett nationellt kvalitetsregister har varit en av de viktigaste uppgifterna för den nationella arbetsgruppen för mammografi. Det har bland annat krävt att man måste ha gemensamma undersökningskoder inom radiologisk bröstdiagnostik i hela landet, vilket nu håller på att implementeras nationellt.

Syftet med kvalitetsregistret är att få en mer jämlik vård i Sverige inom radiologisk bröstdiagnostik. Kvalitetsindikatorer och mätningar skall utföras, analyseras och feed-back ska ges. Dessutom ska alla verksamheter kunna jämföra sig lokalt, regionalt och nationellt. 

Uppstart av nationellt mammografinätverk

Under ledning av den nationella arbetsgruppen för mammografi pågår ett projekt för att starta upp ett nationellt mammografinätverk. Det långsiktiga målet med nätverket är att höja kompetensen hos radiologer inom bröstdiagnostik och att skapa möjligheter till enkelt samarbete mellan mammografiavdelningar.

Inledningsvis kommer nätverket att användas för ett samarbete kring analyser av intervallcancerfall, där deltagande mammografiavdelningar ska kunna ge och få feedback på intervallcancerfall från specialister på andra mammografiavdelningar. En pilotstudie planeras genomföras under 2015 med en deltagande mammografiavdelning från varje region.

Nationella rekommendationer för ökat deltagande

Arbetsgruppen för mammografi har formulerat rekommendationer, som utgör en viktig grund för RCC:s fortsatta arbetet med screening inom respektive region. I de gemensamma rekommendationerna sägs bland annat att alla landsting bör skicka påminnelser och att landstingen bör analysera deltagandet för att om möjligt identifiera områden eller grupper med lågt deltagande, och att i förekommande fall genomföra riktade insatser.

De nationella rekommendationerna antogs av RCC i Samverkan
2013-01-14.

Nationella rekommendationer för ökat deltagande i mammografi (pdf)


Regionalt innehåll


Mammografiscreening i Stockholms län och region Gotland

Kvinnorna kallas till mammografi med 24 månaders intervall. Mammografiscreeningen bedrivs vid tre bröstcentrum i Stockholms län.
I Stockholms läns landsting är mammografiscreeningen avgiftsfri. 
För kvinnor som bor i Stockholms län: Information och kontaktuppgifter om mammografi finns på 1177 Vårdguiden

I region Gotland sköts mammografiscreening av Visby lasarett. Screeningen är avgiftsbelagd.
För kvinnor som bor i region Gotland: Information om mammografi finns på 1177 Vårdguiden.

Screeningenheten inom RCC ansvarar för registrering, uppföljning och utvärdering av programmet. Det finns ett kvalitetsregister för mammografiscreening sedan 1989. 

Samordningsansvarig för screeningverksamheten

Carina Litorell

sjuksköterska

Läs om utvecklingen av tre bröstcentrum i Stockholms läns landsting.


Faktaägare: Karin Leifland
Gemensam information uppdaterad: 22 september 2015

Regional faktaägare: Sven Törnberg, verksamhetsutvecklare RCC Stockholm — Gotland
Regional information uppdaterad: 28 april 2017

Regionalt