Cancerrehabilitering

Cancerrehabilitering syftar till att förebygga och reducera de fysiska, psykiska, sociala och existentiella följderna av en cancersjukdom och dess behandling. Insatserna ska ge patienten och de närstående stöd och förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt.

Målet är att alla patienter med cancer och deras närstående ska få möjlighet till rehabiliteringsinsatser utifrån sina unika situationer, behov och egna resurser, vilka kan skifta under processen. Cancerrehabilitering innebär att se hela människan i sitt livssammanhang.

Nationellt vårdprogram

Nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering är uppdaterat april 2017. Det omfattar rehabilitering av vuxna patienter med cancer oberoende av diagnos, kön, ålder, etnicitet, bakgrund eller andra faktorer.
Ta del av vårdprogrammet här. 

Exempel på rehabiliteringsinsatser:

• krisstöd i samband med utredning, diagnos, behandling och efter behandling
• mobilisering och fysiska rehabiliteringsåtgärder för att återfå och bibehålla funktioner
• insatser kan vara av social karaktär så som information om samhällets resurser
• psykologiskt stöd och råd för att till exempel vara fysiskt aktiv i syfte att orka sina behandlingar och förebygga fatigue
• vissa rehabiliteringsbehov, till exempel lymfödem, kan vara behandlingskrävande livet ut

Fördjupad information om cancerrehabilitering inklusive bedömning och insatser finns i det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering. Där belyses även närståendes situation och behov av stöd, och att barn som anhöriga har lagstadgad rätt till information, råd och stöd då en vuxen i familjen är svårt sjuk.

Behov av rehabilitering

Cancerrehabilitering är aktuellt under hela processen från misstanke om cancersjukdom och framåt. Behov av rehabilitering ska därför bedömas regelbundet. Patient och närstående ska återkommande få information om vilka rehabiliteringsbehov som är vanliga och vilka insatser som erbjuds. I patientens skriftliga vårdplan, Min Vårdplan, ska cancerrehabilitering ingå.

Såväl patienter som närstående kan omfattas av rehabiliteringsinsatser. Närstående kan vara exempelvis partner, barn, förälder, syskon eller annan person som patienten anser sig ha nära relation till. 

All personal inom hälso- och sjukvård ska göra grundläggande behovsbedömningar och ge grundläggande insatser inom cancerrehabilitering. Vid mer avancerade behov ska patienten erbjudas insatser från professioner med specialkompetens inom rehabilitering, exempelvis kurator, fysioterapeut, psykolog, arbetsterapeut och dietist. Även andra professioner som sjuksköterska, läkare och tandläkare kan arbeta specialiserat med cancerrehabilitering.

Barn som anhöriga

Det femte målet i den nationella planen för cancerrehabilitering handlar om barn som närstående. Barn som anhöriga har en särställning då hälso- och sjukvården har en lagstadgad skyldighet att ge information, råd och stöd om en förälder eller annan närstående har en allvarlig fysisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning, missbruk eller avlider.

För en person som är sjuk är det angeläget att få stöd i att möta barnets tankar och frågor och avlastas genom att känna att barnet får hjälp också av andra vuxna. För barn som närstående är det angeläget att synas och bli bekräftat.

Mer information:
Länkar till Nära cancer och Våga Fråga! webbutbildning.


Regionalt innehåll


Regionalt centrum för cancerrehabilitering - för multiprofessionell cancerrehabilitering

I juni 2014 togs beslut att ett regionalt centrum för cancerrehabilitering ska etableras för att tillgodose en jämlik och individualiserad cancerrehabilitering för alla patienter med cancer i region Stockholm – Gotland. I februari 2016 slöts avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, att bedriva verksamheten på Sabbatsbergs sjukhus. Centret öppnade i mars 2016. 

- Cancerrehabilitering är aktuell för alla patienter med cancer i hela sjukdomsprocessen och för många även efter det att cancern ses som botad. Ett centrum för cancerrehabilitering skapar en mer jämlik vård med helhetssyn, säger Roger Henriksson, professor och chef för RCC.

Den avancerade och mycket avancerade cancerrehabiliteringen samlas i ett regionalt rehabiliteringscenter för Stockholm – Gotland. Centrumet ska ha i uppdrag att bedriva en multiprofessionell cancerrehabilitering till alla patienter i regionen i öppen vård. Det riktar sig framför allt till vuxna patienter men även äldre barn och unga vuxna som genomgått cancerbehandling som barn och är i behov av rehabiliteringsinsatser ska kunna få det. Centrumet kommer även att ha en stark koppling till forskning inom området i multiprofessionella team samt ha ett utbildningsuppdrag.

Enligt tidigare utredning beskrivs att framtida struktur av utbudet för rehabilitering kommer, som idag, att finnas som öppenvård i primärvården, i specialistvården, på sjukhus (som dagvård och slutenvård), på akutsjukhusen och inom geriatriken. Den grundläggande cancerrehabiliteringen på sjukhus och kliniker ska tillgodoses av sjukvårdsteamet.

Barn som närstående

Det finns flera olika dokument som är framtagna av Folkhälsoguiden på Stockholms Läns Landsting som syftar till att uppmärksamma dessa barn i enlighet med Barnkonventionen, ett tillägg i Hälso- och sjukvårdslagen och Patientsäkerhetslagen. Detta gäller all landstingsfinansierad hälso- och sjukvårdsverksamhet.

SLL:s webbsidor om Barn som närstående.

Ansvarig processledare RCC Stockholm - Gotland

Ylva Hellstadius

processledare

RCC Stockholm - Gotland

Polymnia Nikolaidis

processledare cancerrehabilitering

Faktaägare: Ordf. vårdprogramgrupp Gunnar Eckerdal
Ansvarig redaktör: Jenny Patera
Gemensam information uppdaterad: 22 juni 2017

Regional faktaägare: Ylva Hellstadius, processledare RCC Stockholm - Gotland
Regional information uppdaterad: 13 oktober 2017

Regionalt