Väntetid SVF Akut myeloisk leukemi

I Sverige insjuknar under ett år omkring 325 vuxna personer i akut myeloisk leukemi (AML). Ungefär 70 procent av de som insjuknade genomgick utredning enligt SVF under 2016.

Resultat

I RCCs rapport Ingångsvärden konstateras att 61 procent startade behandling inom maximala ledtiden 6 dagar 2014-2015 (dock med mätpunkten första kontakt med specialist istället för välgrundad misstanke).

Trots att utgångsläget för AML var mycket bra har resultatet förbättrats. 78 procent av de som genomgick SVF under 2016 har startat behandling inom 6 dagar.

Indikatorer för nationell uppföljning

Uppgifterna nedan baseras på 2016 års inrapporterade data.

  • Antal SVF med välgrundad misstanke fastställd i primärvård  56 *
  • Antal SVF med välgrundad mistanke fastställd i specialiserad
    vård  232 *
  • Andel patienter av de som utretts enligt SVF som startat behandling för AML  82 %
  • Andel patienter som utretts och startat behandling enligt SVF under 2016 i relation till 2015 års incidens för AML  73 % **

* Osäker data då rapporteringen i dagsläget ibland sker i specialiserad vård även när välgrundad misstanke fastställs i primärvård.
** Källa Cancerregistret, 2016 års data ännu ej tillgängliga.

Notera om diagrammet

Om data saknas för ett enskilt landsting eller en region beror det på att det är färre än tio patienter som startat behandling och därmed avslutat vårdförloppet i landstinget eller regionen.


Faktaägare: Helena Brändström
Ansvarig redaktör: Bo Alm
Gemensam information uppdaterad: 18 april 2017

Regionalt