MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram akut myeloisk leukemi

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Det nationella vårdprogrammet för Akut myeloisk leukemi (AML) har under 2018 genomgått en medelstor uppdatering vilken godkändes av RCC i samverkan vid möte 21 november 2018. De tre viktigaste förändringarna jämfört med föregående version som kom ut i september 2016, är följande:

  • Next-generations-sequencing (NGS) med genmutationspanel bör ingå i primärutredningen av alla patienter med AML utom i de fall behandlingsintentionen är rent palliativ.
  • Tydligare rekommendationer för hur och när measurable residual disease (MRD) ska analyseras samt hur analysresultaten ska utnyttjas i klinisk praxis.
  • Hos patienter under 70 år med FLT3--positiv AML rekommenderar vi tillägg av kinashämmaren midostaurin (Rydapt) i induktions- och konsolideringsbehandlingen.

Målgrupp

Målgruppen för vårdprogrammet är i första hand läkare (hematologer, intern-medicinare, palliativmedicinare) som har hand om AML-patienter i olika skeden av sjukdomen, och i andra hand sjuksköterskor och annan vårdpersonal, samt hematopatologer och kliniska genetiker som är involverade i diagnostiken av AML. Den inledande sammanfattningen i vårdprogrammet är dock avsedd för intresserade patienter och beslutsfattare inom vården.

Rekommendationer 

Rekommendationerna i det gällande vårdprogrammet bygger främst på kunskap och erfarenheter från kliniska studier, tidigare svenska AML-vårdprogram samt data från det svenska akutleukemiregistret. Vårdprogrammet eftersträvar samstämmighet med internationella riktlinjer (European Leukemia Net, ELN) och rekommenderar starkt att AML-patienter, där så är möjligt, erbjuds att delta kliniska studier för att utveckla vården. Uppdaterad information om pågående studier med nationell bäring finns på Svenska AML-gruppens webbplats.

Vårdprogrammet gäller för alla vuxna patienter med AML, med vissa hänvisningar till andra vårdprogram. AML ingår även som en av de fem pilotdiagnoserna för de Standardiserade vårdförloppen.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum syd

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm-Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Regional medicinsk riktlinje AML

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer.

Omvårdnad hematologiska maligniteter 2017 (pdf)


Faktaägare: Martin Höglund
Gemensam information uppdaterad: 23 november 2018