Gällande vårdprogram matstrups- ooch magsäckscancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2012-03-23

18. Kvalitet I: indikatorer-ledtider

Av Anders Winbladh, Linköping och Mats Lindblad, Stockholm.

Cancer i esofagus och ventrikel är relativt ovanliga sjukdomar, dessutom är utredning och behandling av dessa tillstånd är komplicerade och omfattande. Ett aktivt kvalitetsarbete, liksom att forskning och utveckling bedrivs av varje behandlande enhet, är därför viktiga hörnstenar i sådan verksamhet. Socialstyrelsen har av regeringen fått uppdraget att utarbeta nationella kvalitetsindikatorer som ska spegla olika aspekter av kvalitet inom hälso- och sjukvården. Indikatorerna ska vara tydliga, pålitliga, mätbara, accepterade och möjliga att registrera kontinuerligt i ledningssystem såsom register och andra datakällor. Uppdraget ska genomföras i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting. 

Den goda hälso- och sjukvården utmärks av att den är kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patient- och brukarfokuserad, effektiv, jämlik och förmedlad i rimlig tid. Kvalitetsindikatorer inom cancersjukvården kan identifiera förhållanden som bör studeras närmare när det gäller orsakssamband och möjligheter till förbättring. Kvalitetsindikatorerna är också avsedda för: 

 • Lärande
 • Kvalitetsförbättring
 • Verksamhetsutveckling
 • Redovisning och uppföljning på olika nivåer
 • Styrning
 • Underlag för avtal och ersättning
 • Informerade val av vård- och omsorgsleverantör.

Övergripande kvalitetsindikatorer

De övergripande kvalitetsindikatorerna framtagna av SoS, SKL och landstingen för allmän cancersjukvård är: 

 1. Överlevnad och dödlighet. 
  Nuläge (2012): Fem år efter att esofaguscancer diagnosticerats lever 10 % medan 20-25 % lever efter att ha diagnosticerats med ventrikelcancer. Av de som genomgår kurativt syftande kirurgi lever 30-35 % efter 5 år. NREV har förutsättningar att öka denna kunskap både på populationsbasis och för subgrupper av patienter. Ett forskningsprojekt med data från NREV är i aktiv planeringsfas.
 2. Multidisciplinär bedömning i enlighet med fastställda vårdprogram.
  Nuläge: Registerutdrag från NREV 2008 och 2009 visar att endast 68 % av patienter med cancer i esofagus-cardia hade fått sin behandlingsplan utfärdade av ett multidisciplinärt team. Andelen som bedömts av MDT hos patienter med ventrikelcancer var endast 42 %.
 3. Täckningsgrad i nationellt kvalitetsregister med tillhörande regionalt/nationellt vårdprogram.
  Nuläge: Täckningsgraderna i NREV har varit stabila strax över 90 % sedan 2007.
 4. Tid från remissutfärdande till första besök hos läkare på specialistmottagning. 
  Nuläge: Ett registerutdrag från 2008 och 2009 (2268 patienter) visade att väntetiden från diagnos (=biopsi) till behandlingsbeslut var i medel 30 dagar och i median 20 dagar (från 0 -489 dagar). Endast 39 % hade fått sin behandlingsplan inom 14 dagar från diagnos.
 5. Tid från diagnostisk åtgärd till besked om diagnos.
  Nuläge: Okänt. Parametern finns inte i NREV.
 6. Tid från behandlingsbeslut till terapeutisk åtgärd vid nyupptäckt cancer.
  Nuläge: Okänt. Tidigare har endast tid till operation varit känt, men då många patienter får neoadjuvant behandling kan inte denna ledtid värderas. Inklusionen av en onkologmodul inom NREV har nyligen startats och inom några år bör denna kvalitetsindikator bedömas.
 7. Användning av NRS skala (Numeric Rating Scale, 0–10) för skattning av smärta i det palliativa skedet.
  Nuläge: Okänt. Parametern finns inte i NREV.
 8. Registrering av dödsfall i Svenska palliativregistret.
  Nuläge: Okänt. Parametern finns inte i NREV, men ett samarbete med svenskt palliativvårdsregister har startats.
 9. Ordination av opioid parenteralt vid behov mot smärta till patient i livets slutskede.
  Nuläge: Okänt. Parametern finns inte i NREV.
 10. Tillgång till kontaktsjuksköterska/motsvarande med tydligt definierat uppdrag och koordinerande funktion inom respektive verksamhet.
  Nuläge: Okänt. Parametern finns inte i NREV.

En av de viktigaste kunskaperna från registerutdragen är den långa väntetiden från biopsi till behandlingsbeslut som framkommit. Det finns vissa tolkningsproblem kring hur registreringen av dessa datum ska göras, men enheter som noterar att patienter får vänta längre än de rekommenderade 14 dagarna från remiss till behandlingsbeslut, bör bedöma hur handläggningsrutinerna ska förbättras. På sikt kan NREV-registrering användas för att identifiera problem i patientens vårdkedja. En tänkbar åtgärd är att inrätta kontaktsjuksköterska och/eller koordinatorer för att optimera kommunikation inom och mellan enheter/sjukhus som handlägger patienter med cancer i esofagus eller ventrikel.

Sammanfattningsvis är idag många av de viktigaste kvalitetsindikatorerna för en god vård av patienter med esofagus-ventrikelcancer okända. NREV kan idag inte användas för att svara på alla dessa frågor, men med stöd av de ovan framtagna indikatorerna kan registret infoga nya parametrar (t.ex. datum för delgivande av diagnos till patienten). Den nystartade onkologmodulen kommer inom kort kunna ge svar på ledtid från behandlingsbeslut till behandlingsstart, oavsett om behandlingen är kirurgisk eller onkologisk. 

NREV har unika förutsättningar att på populationsbasis identifiera indikatorer som är relevanta i det svenska perspektivet för patienter med esofagus-ventrikelcancer. Det förutsätter dock att registreringsgraden är fortsatt hög inom esofaguscancer, och att den kraftigt förbättras för ventrikelcancer. Navet i vårdprocessen är den multidisciplinära terapikonferensen. Specifika krav på kliniker som behandlar patienter med esofagus-eller ventrikelcancer i kurativt syfte är därför att alla patienter med dessa diagnoser diskuteras vid multidisciplinär terapikonferens, och att registrering skall ske i kvalitetsregister. I enlighet med detta vårdprogram skall patienterna också ha tillgång till kontaktsjuksköterska och erhålla en skriftlig utrednings- och behandlingsplan.

Faktaruta

 • Alla svenska sjukhus där behandling av cancer i esofagus eller ventrikel görs, ska delta i och rapportera till, det Nationella Kvalitetsregistret (NREV).
 • Patienter som utreds för cancer i esofagus eller ventrikel ska diskuteras på MDT-konferens.