Gällande vårdprogram matstrups- ooch magsäckscancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2012-03-23

20. Kvalitetsregister

Av Jan Johansson, Lund (Registerhållare) och Anders Winbladh, Linköping 

Nationellt kvalitetsregister för Esofagus- och ventrikelcancer startade 2006 efter ett beslut från SFÖAK (Svensk förening för övre abdominell kirurgi) om att förstärka kvalitetsarbetet kring olika kirurgiska verksamhetsområden. Registret är numera av SKL utsett som nationellt kvalitetsregister, och stöds av Socialstyrelsen. NREV är en sammanslagning och vidareutveckling av de tidigare använda registren SECC och SWEGIR. Regionalt cancercentrum i Umeå administrerar den internetbaserade registerportalen (INCA). Sedan 2007 har SKL och sjukvårdshuvudmännen ansvaret för drift, utveckling och finansiering av kvalitetsregistren. Huvudman för NREV är Region Skåne. 

Inledningsvis hade registret målet att vara rikstäckande för all resektionskirurgi som utförs i esofagus och ventrikel. I och med att registrering i NREV formellt också gäller som canceranmälan till cancerregistret, blev NREV istället ett diagnosregister för all adeno- och skivepitelcancer i esofagus och ventrikel. Därför slutade ovanligare tumörformer som lymfom, sarkom, GIST, maligna melanom och carcinorider att registreras i NREV från och med 2009-01-01. NREV har hela tiden utvecklats och 2011 tillkom även en modul för onkologisk behandling. NREV’s långsiktiga mål är att i Sverige registrera all behandling och dess effekter, inklusive palliativa åtgärder, för adeno- och skivepitelcancer i esofagus och ventrikel.

I styrgruppen finns representanter för kirurgi, onkologi, patologi, epidemiologi, statistik, systemvetenskap och vårdvetenskap. Representation omfattar alla sjukhusnivåer, läkare, sjuksköterskor och representanter från Regionalt cancercentrum.

Syfte och mål

Syfte

Registret med registret skall vara ett stöd för lokalt förbättringsarbete och beskriva utveckling inom de aktuella diagnosområdena med avseende på behandling och komplikationer, utgöra underlag för analys och klinisk forskning inkluderande livskvalitet och hälsoekonomi.

Mål

 • Att nå ett rikstäckande register för esofagus- och ventrikelcancer i Sverige. Ovanligare tumörformer som lymfom, sarkom, GIST, malignt melanom och carcinoider som registreras i andra register exkluderas från 2009-01-01.
 • Att för diagnoserna esofagus- och ventrikelcancer registrera all resektionskirurgi, onkologisk behandling samt vissa palliativa åtgärder.
 • Att registrera komplikationer och överlevnad samt livskvalitet.
 • Att utföra hälsoekonomiska analyser, utvärdera livskvalitet och underlätta för forskning inom området.
 • Att successivt inkludera onkologisk terapi, samt mer i detalj palliativ behandling.

Innehåll- blanketter i NREV

 1. Diagnos- och patientdata (canceranmälan, demografiska data och behandlingsplan): registreras för alla patienter.
 2. Operationsdata: (ifylles direkt efter resektionskirurgi).
 3. Vårddata, PAD och komplikationer (ifylles vid kontroll 1 månad postoperativt).
 4. Onkologisk behandling (registreras i efterhand årligen).
 5. Livskvalitetsformulär QLQ C30 + QLQ OG25 + EQ5D (formulär hemsändes till patienten ett år efter diagnos).

Vidare innehåller registret väntetider mellan diagnos till behandlingsbeslut, väntetider mellan behandlingsbeslut till kirurgisk eller onkologisk åtgärd, om behandlingsbeslutet är taget i multidisciplinär konferens eller av enskild läkare, vårdtider, 30 dagars mortalitet, komplikationer, långtidsöverlevnad, livskvalitet.

Inklusionskriterier

 • Enbart nydiagnostiserade fall med tumörer i esofagus- och ventrikel. Detta gäller oavsett behandling.
 • Fall med grav dysplasi (cancer in situ).
 • Patienter som ej får behandling.
 • Patienter utredda i utlandet men behandlade i Sverige 

Exklusionskriterier

 • Tumörfynd vid obduktion
 • Fall då PAD endast anger misstanke om cancer
 • Patienter som ej är mantalsskrivna i Sverige
 • Från 2009-01-01 registreras inte malignt melanom, GIST, lymfom, sarkom och carcinoider och neuroendokrina cancrar i detta register. Dessa ska däremot canceranmälas.
 • Patienter som behandlats utomlands. Om diagnostik skett i Sverige ska detta registreras

Datavalidering

All inrapporterad data valideras av det onkologiska centrum som rapporterande sjukhus tillhör. Efter validering läggs data in i den nationella databasen för esofagus- och ventrikelcancer. Vid tveksamheter kommer förfrågan att från lokalt onkologiskt centrum att sändas ut till inrapporterande enhet eller värderas av registerkoordinatorn. 

Kvalitetsindikatorer

De kvalitetsindikatorer som finns idag är:

 • Ledtid från remiss till besök hos läkare på specialistmottagning
 • Ledtid från behandlingsbeslut till kirurgisk behandling
 • Förekomst av multidisciplinär behandlingskonferens
 • Vårdtid efter resektionskirurgi
 • 30-dagars mortalitet
 • Komplikationer efter kirurgisk behandling och
 • Långtidsöverlevnad

För framtida kvalitetsindikatorer hänvisas till 18. Kvalitet I: indikatorer-ledtider. Livskvalitet mäts med de validerade EORTC-formulären QLQ C-30, som speglar gastrointestinal sjukdom, samt QLQ-OG25 för esofagus- och ventrikelsjukdom specifikt. Formulären skickas ut till patienten ett år efter diagnos oavsett behandling eller ej. Hälsoekonomisk värdering kommer att utföras baserat i huvudsak på direkta medicinska kostnader. Underlaget för motsvarande beräkningar kommer att finnas i registret i framtiden.

Vårdprogram

Det nationella vårdprogrammet är ett led i kvalitetsarbetet. 

Ekonomi

Nuvarande och framtida ekonomiska medel är avsedda för att i första hand finansiera kostnader för uppbyggnad och drift av registret, samt för arvodering av personal som arbetar direkt med registret. Det landsting som är huvudman för registret kan ha synpunkter på registrets ekonomi (intrånget) som styrelsen måste beakta.

Datauttag

För närvarande presenteras registrets täckningsgrader i de årliga officiella publikationerna från NREV. Vid ytterligare uttag av data för forskning krävs styrgruppens godkännande och i förekommande fall etiskt godkännande. 

Hemsida