Gällande vårdprogram matstrups- ooch magsäckscancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2012-03-23

3. Målsättning med vårdprogrammet och uppdraget

Det nationella kvalitetsregistret för Esofagus- och ventrikelcancer fick från VINK Cancer uppdraget att utarbeta detta vårdprogram som ett led i den Nationella Cancerstrategin. Målet har varit att få en uppdatering av kunskapsläget kring diagnostik, behandling och uppföljning av dessa tumörer via en nationellt brett förankrad författargrupp. Vårdprogrammet skall ses som en stomme, med möjligheter till regionala tillägg. Vi har valt att ge ut en version av vårdprogrammet som är mer omfattande och en kortare som är mer sammanfattande och att tillgodose de behov av information som kan uppstå i den kliniska vardagen.

Redaktionen har utgjorts av registrets styrgrupp och till denna har vi knutit en extern redaktör. Vi vill också tacka Onkologiskt centrum i Umeå som har ansvarat för logistiken. Vi har haft som mål att i möjligaste mån skriva i evidensbaserad anda och är skyldiga SBU ett stort tack för de intensivkurser som togs fram för författargruppen. Vi tackar även de klinikchefer som generöst ställt tid till förfogande för författarna, samt ett stort tack till SKL som utverkat projektmedel så att vi inom rimlig tid kunnat färdigställa dokumentet.

Ett stort tack alla författarna som parallellt med kliniska plikter förtjänstfullt bidragit med er tid och kunskap.

Ett särskilt tack till Docent Ulrika Smedh som fungerat som redaktör och på ett förtjänstfullt sätt organiserat och hållit samman skrivandet samt också lagt ned ett stort arbete på den slutliga redigeringen.

Stockholm och Lund november 2012,

Lars Lundell, Ordförande i Styrgruppen
Jan Johansson, Registerhållare

Jag vill rikta ett varmt tack till NREVs registergrupp för att ha givit mig förtroendet att ställa samman detta vårdprogram. Jag vill också tacka författarna som, trots kliniska plikter, tagit sig tid att dela med sig av sin kompetens. Slutligen ett stort tack till Birgitta Fransson och Kerstin Rehn vid OC i Umeå för utmärkt och professionellt kanslistöd.

Göteborg, december 2011,

Ulrika Smedh, Redaktör

3.1 Förändringar jämfört med tidigare version

Detta samlade vårdprogram är det första nationella vårdprogrammet som berör cancer i esofagus såväl som ventrikel. Under våren 2011 har VINK cancers roll som uppdragsgivare förts över till RCC.

3.2 Arbetsgång och vårdprogrammets förankring

Ett planeringsmöte och tre telefonmöten för styrgruppen har hållits. Vidare har två författarmöten (heldagsinternat) samt tre telefonmöten med författargruppen hållits löpande under skrivprocessen. Författarna har under skrivprocessen samverkat via e-post. Inför skrivstart har författarna haft möjlighet att delta i en intensivkurs i evidensbaserad litteratursökning som hållits i SBU’s regi. Författarna har under arbetsprocessen haft möjlighet att kommentera texten i de olika kapitlen.

Vårdprogrammet har före publikation sänts på remiss till Svenska läkaresällskapets berörda specialitetsföreningar (svenska föreningarna för kirurgi, anestesi- och intensivvård, bild- och funktionsmedicin, patologi, onkologi, palliativ medicin, respektive klinisk nutrition), Svensk Sjuksköterskeförening, Legitimerade sjukgymnasters Riksförbund, de Regionala Cancer centra (RCC) och till SKL för att nå en så bred förankring som möjligt.

Vårdprogrammet kommer att revideras fortlöpande via NREV’s styrgrupp, och eventuella förändringar i de rekommendationerna för utredning och behandling kommer att publiceras årligen. En IT-applikation för vårdprogrammet och framtida revisioner är under framtagande.

3.3 Evidensgradering

Vi har valt att sammanfatta viktiga delar i respektive kapitel i faktarutor, och där markerat vår värdering av evidensnivå. För evidensvärdering har vi använt GRADE som rekommenderas av SBU, och där skalan representeras av starkt (+ + + +); måttligt (+++); begränsat (++); och otillräckligt (+) vetenskapligt underlag. I de fall evidensvärdering saknas har ingen evidensgradering kunnat göras, alternativt bygger värderingen på ”beprövad klinisk erfarenhet”. Vi vill understryka att även om ambitionen varit att skriva vårdprogrammet i en evidensbaserad form är avsikten att det i första hand ska vara ett arbetsverktyg att fungera som ett underlag för utredning och behandling i praktisk klinik. Vårdprogrammet utgör alltså inte en fullständig vetenskaplig evidensanalys. Det är också viktigt att beakta att inom vissa områden, exempelvis inom radiologi och onkologi, sker en mycket snabb teknikutveckling, och evidensvärderingen ger därför en ögonblicksbild av situationen som den ser ut i skrivande stund.