Gällande vårdprogram matstrups- ooch magsäckscancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2012-03-23

4. Epidemiologi

Av Mats Lindblad, Stockholm

Incidens och geografisk distribution

Esofaguscancer är den åttonde vanligast cancerformen, knappt en halv miljon patienter drabbades i världen året 2008 [1]. Den geografiska variationen i incidens är slående med hög-incidensområden i delar av Central- och Sydostasien, östra Afrika och Sydamerika [1,2]. Globalt sett dominerar skivepitelcancer omfattande över 90 % av all esofaguscancer [3]. I flera västländer har rapporterats en stabil eller sjunkande incidens för skivepitelcancer i esofagus under de senaste decennierna medan en dramatiskt ökande incidens för adenocarcinom i esofagus skett under samma tidsperiod [4,5]. Figur 1 visar incidensen för skivepitelcancer och adenocarcinom i esofagus i Sverige mellan åren 1970 och 2009. Sedan mitten på 2000-talet drabbas fler personer av adenocarcinom i esofagus än av skivepitelcancer i Sverige. År 2009 insjuknade 238 personer (195 män och 38 kvinnor) med adenocarcinom i esofagus och 187 personer (117 män och 70 kvinnor) med skivepitelcancer i esofagus [7].

Figur 1. Incidens för skivepitelcancer och adenocarcinom i esofagus i Sverige 1970-2009, åldersstandardiserad för befolkningen år 2000. Data hämtat från Socialstyrelsens hemsida.

figur 1

Ventrikelcancer, som till över 95 % domineras av den histologiska subtypen adenocarcinom, var länge den vanligaste cancerformen i världen. Under de senaste decennierna har en stadigt minskande incidens globalt lett till att ventrikelcancer nu är den fjärde vanligast cancerformen med knappt en miljon nya personer som drabbas årligen [1]. Ventrikelcancer är vanligast i delar av östra Asien, framförallt Japan och Sydkorea, men också relativt frekvent förekommande i östra Europa och delar av Sydamerika [1]. I Sverige drabbades 766 personer år 2009 av ventrikelcancer varav 464 var män och 302 kvinnor [7]. Figur 2 visar en tydligt sjunkande incidens för ventrikelcancer i Sverige mellan 1970 och 2009.

Figur 2. Incidens för adenocarcinom i ventrikeln i Sverige 1970-2009, åldersstandardiserad för befolkningen år 2000. Data hämtat från Socialstyrelsens hemsida.

bild2

 

Faktaruta

  • Under de senaste decennierna har incidensen för adenocarcinom i esofagus ökat medan den för adenocarcinom i ventrikeln har sjunkit under samma tidsperiod. (+++)
  • Esofaguscancer drabbar framförallt män, och i Sverige är adenocarcinom vanligare än skivepitelcancer.
  • Adenocarcinom är den vanligaste formen av ventrikelcancer, och sjukdomen drabbar oftare män.