Gällande vårdprogram matstrups- ooch magsäckscancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2012-03-23

7. Symtom och klassiska fynd vid cancer i esofagus och ventrikel

Av Erik Johnsson, Göteborg och Ingmar Näslund, Örebro

Symtom vid esofagus- och cardiacancer
Det vanligaste debutsymtomet vid esofagus- och cardiacancer är dysfagi. Detta innebär en känsla av att föda fastnar eller hakar upp sig på sin väg från munnen till ventrikeln. Mer än tre fjärdedelar av patienter som får denna diagnos debuterar med sväljningssvårigheter. För att sväljningssvårigheter ska uppkomma behövs en betydande inskränkning av lumen. Man brukar uppge att först när lumen är förträngd till mindre än 14 mm eller då mer än 2/3 av cirkumferensen är engagerad, får patienten symtom. Symtomen kommer ofta smygande och börjar då med upphakningsfenomen och intermittent stopp för att senare aggraveras till konstant oförmåga att få i sig fast och passerad kost. I extrema fall förekommer även svårigheter att få i sig flytande kost och att svälja saliv, och då ej sällan även regurgitationer med sekundär luftvägsproblematik såsom hosta och aspiration. På grund av att besvären till en början är lätta dröjer det ofta flera månader innan patienten söker. Därtill är sväljningsproblem för stora delar av befolkningen inte ett symtom som sätts i samband med cancersjukdom på samma sätt som t ex en knöl i ett bröst [43]. Nytillkommen dysfagi är emellertid alltid ett alarmsymtom och bör utan dröjsmål utredas med en övre gastrointestinal endoskopi. Dysfagin är ofta associerad med kraftig viktnedgång, men av och till kan viktnedgången i sig vara symtomet som för patienten till sjukvården.

Andra symtom vid esofagus- och cardiacancer är bröstsmärta, odynofagi (smärtsam sväljning), refluxbesvär, buksmärtor, anemi eller akut gastrointestinal blödning. Ibland är det första symtomet orsakat av en fjärrmetastasering t ex till hjärnan. Heshet sekundärt till recurrenspares samt nedre luftvägsinfektioner och aspiration sekundärt till esofagorespiratoriska fistlar kan uppträda vid avancerade tumörer i övre och mellersta delen av intrathorakala esofagus [44-46].

Symtom vid ventrikelcancer
Patienter med ventrikelcancer är oftast helt asymptomatiska och när tumören väl börjar ge besvär är symtomatologin vid ventrikelcancer ofta diffus. Buksmärta är ett vanligt symtom och kan variera från lätta obehag och dyspepsiliknande besvär, till mer ihållande smärta. Det kan vara värt att påpeka att dessa symptom ofta överlappar dem man ser vid ulcussjukdom och att man initialt kan se förbättring av symtomen om protonpumpshämmare insätts ex juvantibus.

Tidig mättnadskänsla, anorexi och viktnedgång är ofta tecken på avancerad cancer som upptar betydande del av ventrikelns volym eller förhindrar ventrikelns normala relaxation i samband med måltid. I fall med kräkningar beror detta ofta på tumör i distala delen av ventrikeln som obstruerar i avflödet från ventrikeln. Detta går under benämningen ”Gastric Outlet Obstruction Syndrome” (GOOS). Tumörer i proximala ventrikeln i anslutning till cardia kan ge upphov till dysfagi.

Andra symtom på ventrikelcancer är järnbristanemi och akut gastrointestinal blödning. Akut insjuknande med peritonit på grund av tumör perforation kan förekomma [47]. Paramaligna fenomen så som hemolytisk anemi, kronisk intravasal koagulation och hudmanifestationer förekommer också som sällsynt debutmanifestation.

Den diffusa symtomatologin gör att det ofta finns en fördröjning av diagnosen, både från patient och primärt omhändertagande doktor. Patienter med stor viktnedgång eller oförklarad järnbristanemi (undantag av fertila kvinnor) har alarmsymtom och detta bör utredas skyndsamt med endoskopi [44, 45, 48].

Kliniska fynd vid esofagus och ventrikelcancer
Även en noggrann fysikalisk undersökning av patienter med esofagus- eller ventrikelcancer visar ofta helt normalt fynd. Om man ser tecken på kakexi eller resistens i övre delen av buken på grund av förstorad lever med metastaser eller stor tumör i ventrikeln, talar det för avancerad tumörsjukdom. Vid fysikalisk undersökning bör också lymfkörtelstationer supraclavikulärt och på hals palperas detta då förstorade körtlar med tumörväxt på dessa lokaler innebär icke botbar tumörsjukdom med undantag för tumörer lokaliserade i cervikala delen av esofagus. Förstorad körtel supraclavikulärt på vänster sida går under eponymen Virschow’s körtel. Andra fynd associerade med avancerad ventrikelcancer är navelmetastas (Sister Mary Joseph’s node) och förstorat ovarium med tumörväxt (Krukenberg tumör).

Även laboratoriefynd är ofta helt normala vid esofagus- och ventrikelcancer. Det finns idag inga tumörmarkörer som är användbara för diagnos av dessa tumörsjukdomar. Anemi och/eller järnbrist samt faecesprov positivt för hemoglobin är ganska vanliga men helt ospecifika fynd. Vid kakexi och kraftig viktnedgång noteras låga serumhalter av protein och albumin. Påverkan på leverfunktionsprover talar för massiv levermetastasering eller avancerad tumörväxt med obstruktion av gallvägar [444548].

Faktaruta

  • Nytillkommen dysfagi är ett alarmsymtom som skall utredas skyndsamt med i första hand esofago-gastro-duodenoskopi.
  • Även nytillomna kräkningar som inte är övergående, kraftig oförklarad viktnedgång och järnbristanemi hos män respektive icke fertila kvinnor bör skyndsamt utredas med endoskopi.