Väntetid SVF urinblåse- och urinvägscancer

Omkring 3 000 vuxna personer i Sverige insjuknar under ett halvår i cancer i urinblåsa eller urinvägar. Ungefär 55 procent av de som insjuknade under 2016 utreddes enligt SVF.

Två olika ledtider för SVF urinblåse- och urinvägscancer

 • Kirurgisk behandling av icke muskelinvasiva tumörer har max ledtid 12 dagar.
 • Kirurgisk behandling av muskelinvasiva tumörer har max ledtid 35 dagar.

Vid diagnos är 70-75 procent icke-muskelinvasiva cancrar och 25-30 procent muskelinvasiva tumörer, enligt nationellt vårdprogram för urinblåsecancer.

För närvarande kan de två ledtiderna inte redovisas var för sig i den nationella statistiken utan redovisas sammanslaget i diagrammet. Utveckling av ny kodvägledning pågår för att möjliggöra separat redovisning av de båda behandlingarna.

Patienter som erhållit en annan första behandling än kirurgi är så få att de ännu inte ingår i redovisningen.

Resultat

I RCCs rapport Ingångsvärden konstateras att 10 procent av patienter med icke-invasiv urinblåsecancer genomgick kirurgisk åtgärd (TURB) inom maximala ledtiden 12 dagar 2014–2015 (dock med mätpunkten remissdatum istället för välgrundad misstanke). För invasiva tumörer var andelen 3 procent till start av cytostatikabehandling, strålbehandling eller operation (cystektomi) inom maximala ledtiden 37 dagar 2014-2015.

Resultatet som redovisas nedan, 77 procent inom maximal ledtid 35 dagar, omfattar patienter som genomgått kirurgisk åtgärd vid såväl icke-invasiv som invasiv urinblåsecancer. Det är således inte jämförbart med ovanstående siffror. Att 80:e percentilen ligger på 38 dagar kan dock indikera en förbättring av ledtiden för kirurgisk åtgärd vid urinblåsecancer. 

Enligt årsrapporten från kvalitetsregistret för urinblåsecancer låg 75:e percentilen (från remiss till cystektomi) på 174 dagar 2015.

Om man istället anger 12 dagar som maximal ledtid för alla patienter som genomgått kirurgisk åtgärd, blir andelen inom maximal ledtid 20 procent. Idag kan vi inte avgöra hur stor del av totalantalet patienter som hör till respektive grupp. 

Indikatorer för nationell uppföljning

Uppgifterna nedan baseras på 2016 års inrapporterade data.

 • Antal SVF med välgrundad misstanke fastställd
  i primärvård  6 080 *
 • Antal SVF med välgrundad mistanke fastställd
  i specialiserad vård  4 601 *
 • Andel patienter av de som utretts enligt SVF som startat behandling för urinblåse- och urinvägscancer  15 %
 • Andel patienter som utretts och startat behandling enligt SVF under 2016 i relation till 2015 års incidens för
  urinblåse- och urinvägscancer  54 % **

* Osäker data då rapporteringen i dagsläget ibland sker i specialiserad vård även när välgrundad misstanke fastställs i primärvård.
** Källa Cancerregistret, 2016 års data ännu ej tillgängliga.

Notera om diagrammet

Om data saknas för ett enskilt landsting eller en region beror det på att det är färre än tio patienter som startat behandling och därmed avslutat vårdförloppet i landstinget eller regionen. 


Faktaägare: Helena Brändström
Ansvarig redaktör: Bo Alm
Gemensam information uppdaterad: 18 april 2017

Regionalt