Resultat och statistik

Hur långa är väntetiderna i de standardiserade vårdförloppen? Och hur många patienter har genomgått ett standardiserat vårdförlopp? Här finns resultat och statistik.

Väntetider i standardiserade vårdförlopp

Väntetiderna i de standardiserade vårdförloppen följs upp på nationell nivå. Inrapporterade väntetider för 2016 visar att patienter med cancer, som utretts enligt SVF, får behandling snabbare än tidigare.puffbild med länk till SVF-statistik

Antal patienter i standardiserade vårdförlopp

Nedan redovisas på nationell, regional och lokal nivå

 • antalet patienter som genomgått ett standardiserat vårdförlopp.
 • antalet inrapporterade SVF-patienter per månad, samt andelen av dessa startat behandling för aktuell diagnos.

Om en diagnos saknas i ett diagram finns inga patienter rapporterade inom den diagnosen.

Rapportering och redovisning

Landstingens nationella uppföljning och rapportering av vårdförloppen omfattar mätpunkterna:

 1. Datum för beslut om att välgrundad misstanke föreligger.
 2. Datum för start av första behandling
  eller...
 3. Datum för avslut av standardiserat vårdförlopp av annan orsak än start av första behandling.

Att notera om redovisningen i graferna

 • Siffrorna ska tolkas försiktigt, då informationen uppdateras kontinuerligt men vid olika tidpunkter av respektive landsting.
 • Endast patienter som genomgått ett standardiserat vårdförlopp (patienter som registrerats med mätpunkterna 1 och 2 eller 3) finns med i redovisningen
 • Patienter som remitterats till utredning enligt SVF, men som ej uppfyllt kriterierna för välgrundad misstanke ingår inte i redovisningen.
 • Patienter som startat ett SVF i ett landsting, men avslutar det i ett annat, redovisas av det avslutande landstinget. Det kan förklara att det kan vara jämförelsevis låga siffror för vissa diagnoser i en del landsting.

Socialstyrelsens följer och utvärderar satsningen

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att följa och utvärdera den nationella satsningen för kortare väntetider i cancervården. Tyngdpunkten i uppdraget ligger på att följa landstingens och regionernas arbete med införandet av standardiserade vårdförlopp.

I lägesrapporten 2016 konstaterar Socialstyrelsen att väntetiderna för flera cancerförlopp blivit kortare och de patienter som fått kortare utredningstid är nöjda. Arbetet har därmed goda förutsättningar att bidra till en mer integrerad och sammanhållen cancervård.
Hämta lägesrapport 2016 på Socialstyrelsens webb


Faktaägare: Harald Grönqvist
Ansvarig redaktör: Bo Alm
Gemensam information uppdaterad: 12 september 2017