Kommande vårdförlopp inför 2018

Högst fem nya standardiserade vårdförlopp kommer att tas fram under 2017. Vissa befintliga vårdförlopp revideras också. Nya och reviderade vårdförlopp går ut på remiss samt fastställs löpande. De fastställda versionerna publiceras här, men landstingen får i uppdrag att införa dem tidigast 2018.

Fastställda vårdförlopp

Vårdförloppen fastställs löpande under året, men landstingen har inte i uppdrag att införa dem förrän under 2018. I slutet av året kan små justeringar av vårdförloppen förekomma. Detta för att ta bort omotiverade skillnader som uppstått under året.
Standardiserade vårdförlopp publiceras på cancercentrum.se så snart de fastställts.

Remissversioner

Framtagna och reviderade vårdförlopp skickas på remiss löpande under året och publiceras då här. Under 2017 tas tre nya SVF fram. Dessa är nu på remissrunda (sedan den 8 september). Sista dag att lämna synpunkter är den 8 oktober.

Så lämnar du synpunkter 

  • Skicka in dina/era synpunkter till info@cancercentrum.se.
  • Ange synpunkter på SVF XX-cancer i ärenderaden på mejlet, så underlättar det sorteringen av remissynpunkterna.

Synpunkter vi efterfrågar

Vi önskar synpunkter på själva vårdförloppsbeskrivningarna.  Ange gärna konkreta förslag på alternativa skrivningar

  • Finns alla relevanta utredningssteg med?
  • Har tiderna tagit hänsyn till medicinskt motiverad tid?
  • Finns det kommunikativa aspekter som borde lyftas och finns något om rehabilitering, palliativ vård eller omvårdnad som bör förtydligas i dokumentet?

Så tas synpunkter om hand

Remissvaren kommer att diskuteras i de arbetsgrupper som arbetat fram dokumentet. Grupperna finns redovisade i varje dokument.

Förslag till ändringar hanteras av arbetsgruppen, som sedan föreslår ett eventuellt reviderat förslag. Vårdförloppen fastställs sedan i SKLs beslutsgrupp, som utgör den ytterst beslutande instansen.


Faktaägare: Helena Brändström
Gemensam information uppdaterad: 8 september 2017