Nationella vårdprogram cancer

Målet med de nationella vårdprogrammen är att de ska bidra till en jämlik och god vård till alla patienter oavsett bostadsort, kön och socioekonomisk status.

De nationella vårdprogrammen bygger på bästa medicinska kunskap och ger rekommendationer om utredning, behandling, omvårdnad, rehabilitering och uppföljning av patienter.

Utvärdering av vårdprogram

Regionala cancercentrum har under 2016 initierat en utvärdering av vårdprogrammen för att få kunskap om hur de används och kan förbättras. Utvärderingens övergripande slutsatser är att vårdprogrammens förankring uppfattas som tillfredsställande och att införandet av vårdprogrammen verkar fungera bra på såväl regional som på lokal nivå. 
Rapport: Utvärdering av de nationella vårdprogrammen

Stöd och instruktioner till vårdprogramgrupperna

Vårdprogrammet ska skrivas enligt styrdokument och mall beslutade av RCC i samverkan. Till hjälp för grupperna finns en manual med skrivinstruktioner och ett antal generiska texter.

Det finns en processbeskrivning som stöd för att ta fram och revidera vårdprogram. Varje vårdprogram ses över årligen för eventuell revision. Vid större revideringar skickas de ut på remiss. Mindre revideringar publiceras utan remissrundor. 

I varje vårdprogramgrupp ingår stödfunktioner från något av de sex regionala cancercentrumen.


Regionalt innehållFaktaägare: Helena Brändström, samordnare nationella vårdprogram RCC
Gemensam information uppdaterad: 30 mars 2017

Regional information uppdaterad: 8 september 2015