MENY
Till regionspecifikt innehåll

Utbildningar för vårdprofession

En av de centrala uppgifterna för Regionala cancercentrum är att tillsammans med landsting och regioner ansvara för kompetensförsörjning och utbildning för medarbetare inom cancervården. 

RCC ska knyta samman och ta tillvara alla kompetenser och bedriva ett lärandestyrt systematiskt förbättringsarbete. Vårdens utveckling ska stödjas genom ny kunskap om cancervårdens effekter och nyttan för patienten. Här kan du läsa om olika utbildningar som RCC genomför enskilt eller i samarbete med andra aktörer. Utbildningar för vårdprofession hittar du under respektive region.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm-Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Kontaktsjuksköterskans roll i cancervården

Kursen ligger på en avancerad nivå och vänder sig till personer med sjuksköterskeexamen och minst ett års yrkeserfarenhet.
Utbildning för kontaktsjuksköterskor i norr

Webbutbildning allmän palliativ vård

Utbildningen riktar sig till vårdpersonal inom såväl landsting/regioner och kommuner som privat vårdverksamhet i norra sjukvårdsregionen.
Utbildning i allmän palliativ vård

Utbildning i cytostatikahantering

En webbutbildning i grundläggande cytostatikahantering för sjuksköterskor som administrerar cytostatika.
Utbildning i cytostatikahatering

Utbildning i strålbehandling

En webbutbildning om strålbehandling som i första hand vänder sig till sjuksköterskor inom enheter i norra regionen.
Utbildning i strålbehandling

Kontaktsjuksköterskan i cancervården

Kursens fokus är att utveckla kontaktsjuksköterskans kompetens för uppdraget att verka i cancervårdens processorienterade arbetsform.
Kontaktsjuksköterskan i cancervården 7,5 hp

Affektfokuserad cancerrehabilitering

En utbildning för kontaktsjuksköterskor med målet att öka kunskapen om psykologiska reaktioner vid cancersjukdom.
Affektfokuserad cancerrehabilitering

Allmän onkologi för kontaktsjuksköterskor

Kursen ger en teoretisk bas om cancersjukdomars orsak och behandling, den senaste medicinska utvecklingen samt onkologisk vård.
Allmän onkologi för kontaktsjuksköterskor 7,5 hp

Regional kontaktsjuksköterskedag

Regional kontaktsjuksköterskedag

Cytostatikakörkort, webbutbildning 

En webbutbildning för sjuksköterskor och undersköterskor i region Stockholm Gotland som hanterar cytostatika.
Utbildning i cytostatikahantering

Delaktighet, aktiv egenvård och jämlik cancervård

Kursen vänder sig till medarbetare inom cancervården och syftar till att stärka patientens delaktighet.
Utbildning för att stärka patientens delaktighet

Registrering i SVF-INCA

RCC Stockholm Gotland erbjuder utbildning för att kunna registrera och ta ut registrerade ledtider i SVF-INCA.
Utbildning om registrering i SVF-INCA

Patientsamverkan, webbutbildning

En webbutbildningen som främst vänder sig till nya patient- och närståendeföreträdare men även till patientföreträdare inom RCC.
Webbutbildning för patient- och närståendeföreträdare

Kurs i grundläggande cancervård

Kursen omfattar hela cancerprocessen och vänder sig till vårdpersonal. Den är uppdelad på tre dagar.
Kurs i grundläggande cancervård

Förändringsarbete genom team

Utbildningen vänder sig till medarbetare inom cancervården som vill utveckla förmågan att driva förändringsarbete i team.
Utbildning i att driva förändringsarbete i team

 

Kontaktsjuksköterska i cancervård

Kontaktsjuksköterska i cancervård 7,5 hp

Cytostatikakörkort

En internetbaserad utbildning med avslutande kurssammankomst som ger sjuksköterskor och undersköterskor kunskaper om cytostatika och hur den ska hanteras på ett säkert sätt.
Läs mer om kursen.

Klinisk forskarskola (30 hp)

Utbildingen fokuserar på klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodi. Den innehåller fyra kurser om vardera 7,5 hp och pågår under två år. Forskarskolan riktar sig till redan antagna, kliniskt verksamma, doktorander med hög motivation att utvecklas som kliniska forskare.
Läs mer om forskarskolan.

Uppdragsutbildning för kuratorer i cancervården (30 hp)

Ges på kvartsfart under två år och innefattar kurserna Socialt arbete inom cancervården och Förbättringskunskap. Syftet med utbildningen är att stärka kuratorers kompetens i mötet med patienter som har cancer och deras närstående.
Läs mer om utbildningen

Utbildning för läkare i att lämna svåra besked

Palliativt centrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder en kurs för läkare som möter patienter med allvarlig sjukdom och patienter i palliativ vård. Kursen, De nödvändiga samtalen, ges i samarbete med Palliativt Utvecklingscentrum i Lund.
Läs mer om utbildningen.

Utbildning för kontaktsjuksköterskor (30 hp)

Ges på halvfart under ett och ett halvt år och innefattar kurserna Allmän onkologi, kontaktsjuksköterskan i cancervården och förbättringskunskap. Syftet är att utveckla och stärka funktionen som kontaktsjuksköterska i en patientprocessinriktad cancervård.
Läs mer om utbildningen.

Utbildningsdagar 11-12 mars 2019 för arbets- och fysioterapeuter i cancervården

Läs mer om utbildningsdagarna här

Webbutbildning i allmän palliativ vård

Regionalt cancercentrum väst har tagit fram en webbutbildning i allmän palliativ vård på uppdrag av Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen. Utbildningen vänder sig till all personal som möter svårt sjuka och döende inom vård och omsorg i regionen, kommunerna samt privata vårdgivare i Västra Götaland. Utbildningen är cirka 4,5 timmar lång och kan genomföras i etapper.
Läs mer om webbutbildningen här. 


Gemensam information uppdaterad: 11 oktober 2018

Regional information uppdaterad: 16 november 2018