Nationellt kvalitetsregister för lungcancer

Invasiv primär lungcancer registreras i kvalitetsregistret, inklusive kliniskt ställda diagnoser. Pleuratumörer och in situ tumörer ingår inte i registret. Lungcancer som upptäckts vid obduktion omfattas inte heller av kvalitetsregistret. Data rörande diagnostik, utredning, behandling, väntetider och uppföljning registreras.

Årsrapport från Nationella lungcancerregistret (NLCR) 2015

En årlig nationell rapport tas fram av den nationella styrgruppen för registret i samarbete med Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro. Alla rapporter finns i menyn till vänster.

Kvalitetsindikatorer

  • Medianväntetid från remissankomst till beslut om behandling: 32 dagar, år 2013-2015
  • Multidisciplinär konferens: 75 procent, 2015
  • Inrapporterade patienter, täckningsgrad: 93 procent, 2015

Nationellt kvalitetsregister för lungcancer startade år 2002. Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro har det nationella ansvaret för registret.


Faktaägare: Gunnar Wagenius, onkolog, Radiumhemmet, Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Ansvarig redaktör: Jana Howe
Gemensam information uppdaterad: 16 oktober 2017

Regional information uppdaterad: 14 september 2017