Aktuell statistik

Svenska Palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister som på patientnivå mäter i vilken grad personen som avlidit fått del av den palliativa vårdens innehåll till exempel avseende brytpunktsamtal, smärtskattning, munhälsobedömning och - vid behov - ordination för viktiga symtom som smärta och ångest.

Regionala data från Svenska palliativregistret

Täckningsgrad

Diagram 1 - visar hur täckningsgraden (i registret registrerade avlidna/totalt antal avlidna) i registret utvecklats i vår region. Vi ser en fallande kurva för andra kvartalet, samtliga län, men vi vet av erfarenhet att man halkar efter med registrering speciellt under sommartid.

Det är viktigt att täckningsgraden är hög för att man ska kunna göra tillförlitliga jämförelser i ett geografiskt område, en vårdform, en ålders- eller diagnosgrupp. Ett mål för vår region är att täckningsgraden ska nå upp till åtminstone 70 % i alla län.

Länen i vår region ligger mellan 61-76 % för kvartal 2, 2015. Detta är en liten försämring  mot samma period 2014.

Munhälsobedömning

Diagram 2 - visar andel patienter per län, där munhälsan bedömts vid något tillfälle under sista levnadsveckan till och med kvartal 2, 2015.

Indikatorn anger inte om munhälsan har förbättrats eller försämrats, bara att en bedömning har gjorts. Bedömningen är ändå ett mått på att man uppmärksammar patienternas munhälsa. Detta är så viktigt och målet borde vara att alla, dvs. 100 % blir munhälsobedömda sista levnadsveckan.

Länen i vår region ligger mellan 64-73 % för kvartal 2 , 2015. För några av länen innebär detta en liten ökning jämfört med samma period 2014. 

Smärtskattning

Diagram 3 - visar andel patienter per län, där smärtskattning gjorts vid något tillfälle under sista levnadsveckan till och med kvartal 2, 2015.

Här kan man se en markant förbättring i alla län sedan 2011 även om nivåerna fortfarande är låga. Västmanlands län visar en markant förbättring under sista året. En förklaring till detta kan vara att Västmanlands palliativa råd har identifierat detta som ett utvecklingsområde och har därför valt att göra en satsning på att öka just smärtskattningen av palliativa patienter i länet. Men kurvan viker av nedåt för 2:a kvartalet. Bäst utveckling har Örebro län haft.  Alla län arbetar med utbildning i smärtskattning. Men det finns mycket mer att göra.

Brytpunktssamtal

Diagram 4 - visar andel patienter per län, där brytpunktssamtal (kommunikation med patient om vårdens inriktning och mål i livets slutskede) finns dokumenterat till och med kvartal 2, 2015.

Alla regionens län har bibehållit eller förbättrat denna parameter under de senaste 4 åren. Nivån är dock fortfarande lägre än önskat, mellan 39-52% under kvartal 2, 2015.

Faktaägare: Inger Malmesjö, vårdutvecklare i palliativ vård, Region Gävleborg
Ansvarig redaktör: Jana Howe
Sidan uppdaterad: 16 oktober 2017