Palliativa råd Uppsala Örebro

RCC Uppsala Örebro föreslog att det inom varje region/län skulle bildas ett formellt palliativt råd med ett tydligt uppdrag och med mandat att föreslå förändringar i arbetssättet för att få en mera likvärdig palliativ vård i regionen.

Ett palliativt råd ska fånga upp behov, strukturera insatser för behövande patienter och utgöra en grund för en utveckling av ett aktivt multidisciplinärt arbete kring den palliativa patienten. Det palliativa rådet kan möjliggöra en bättre samverkan mellan olika vårdgivare.

Det palliativa rådet har en rådgivande funktion till ledning och verksamheter och ska bestå av representanter från landstingets slutenvård, primärvård samt representanter från kommuner i alla region-/länsdelar.

Enligt beslutade åtgärder i Utvecklingsplanen för Uppsala Örebro - Cancerplanen 2016-2018 ska palliativa råd vara införda i alla landsting under 2015. Huvudmännen ska genom särskilda avtal ta ett aktivt ansvar för barn och ungdomars (under 18 år) palliativa vård, både i hemmiljö och i vårdmiljö.

Palliativa råd 

Palliativa råd finns i sex av sju regioner/landsting men råden har kommit olika långt i sin utveckling.

Landstinget Dalarna

Region Gävleborg

Landstinget i Södermanland

Landstinget Värmland

Landstinget Västmanland 

Region Örebro län 

Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 16 oktober 2017