Gällande vårdprogram prostatacancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2015-04-29

1. Inledning

Detta är det första svenska nationella vårdprogrammet för prostatacancer. Det har skickats på remiss till specialitetsföreningar, regionala vårdprogramgrupper, de regionala cancercentrumen och sjukvårdshuvudmännen. Arbetet med vårdprogrammet har pågått parallellt med revideringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prostata-cancersjukvården och anpassats till detta. Målet är att uppdatera vårdprogrammet årligen.

1.1 Vårdprogrammets giltighetsområde

Vårdprogrammet gäller för prostatacancer, ICD C61.9.

1.2 Förändringar jämfört med tidigare version

Detta är det första svenska nationella vårdprogrammet för prostatacancer.

1.3 Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC i samverkan, som har utsett Ola Bratt till vårdprogramgruppens ordförande.

I den första remissrundan inbjöds nedanstående organisationer att lämna synpunkter på en preliminär version av vårdprogrammet. De allra flesta synpunkterna resulterade i förändringar i texten.

Svensk Urologisk Förening

Riksföreningen för Sjuksköterskor inom Urologi

Svensk Onkologisk Förening

Sjuksköterskor i cancervård

Svensk förening för allmänmedicin

Svensk Förening för Palliativ Medicin

Svensk Förening för Patologi

Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancerförbundet (patientorganisation)

Via RCC till de regionala vårdprogramgrupperna för prostatacancer.

Efter den första remissrundan sammanställdes de inkomna synpunkterna och programmet reviderades. Sedan skickades vårdprogrammet på ytterligare en remissrunda, till landstingens linjeorganisationer för att få kommentarer kring organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet. Vårdprogrammet anpassades till synpunkter från denna andra remissrunda och till den slutgiltiga versionen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prostatacancersjukvården.

1.4 Vårdprogramgruppens sammansättning

1.4.1Nationell vårdprogramgrupp 2014 till april 2015

Ordförande: Urolog Ola Bratt, Helsingborgs lasarett (ola.bratt@med.lu.se)

Urolog Göran Ahlgren, RCC Syd

Urolog Ove Andrén, RCC Uppsala Örebro

Onkolog Karin Braide, RCC Väst

Urologisjuksköterska Anna-Carin Börjedahl, Helsingborgs lasarett

Urolog Stefan Carlsson, RCC Stockholm-Gotland

Urolog Jan Erik Damber, RCC Väst

Onkologisjuksköterska Per Fransson, Norrlands universitetssjukhus

Onkolog Marie Hjelm-Eriksson, RCC Stockholm-Gotland

Röntgenläkare Fredrik Jäderling, Karolinska universitetssjukhuset (MRT)

Onkolog Sten Nilsson, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Urolog David Robinson, RCC Sydöst

Urologisjuksköterska Marianne Sanderoth, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Onkolog Camilla Thellenberg Carlsson, RCC Norr

Calle Waller, representant för Prostatacancerförbundet

Onkologisjuksköterska Bodil Westman, RCC Stockholm-Gotland (t.o.m 14-12-31)

Representanter för stödjande RCC, Uppsala-Örebro

Karin Hellström & Mona Björklund

1.4.2 Adjungerade experter

Patologi: Lars Egevad, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Primärvård: Allmänläkare Gustaf Allerstrand, Täby Centrum Doktorn

Bilddiagnostik (PET/DT och skint): Jens Sörensen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Klinisk kemi (PSA): Charlotte Becker, Skånes universitetssjukhus

Inkontinens: Urolog Lars Malmberg, Skånes universitetssjukhus

Lymfödem: Sjukgymnast Polymnia Nikolaidis, Karolinska universitetssjukhuset

1.4.3 Jäv och andra bindningar

Sten Nilsson har varit huvudprövare för kliniska studier av radium-223 (Xofigo®/Alpharadin®). Sten Nilsson, Stefan Carlsson och Camilla Thellenberg Carlsson har arvoderade uppdrag i Bayers expertråd för Xofigo®. Jan-Erik Damber och Stefan Carlsson har arvoderat uppdrag i Lillys expertråd för erektil dysfunktion (Cialis®). Camilla Thellenberg Carlsson har ett arvoderat uppdrag i Sanofis expertråd för Jevtana®. Övriga medlemmar i den nationella vårdprogramgruppen har inga pågående uppdrag som skulle kunna innebära jäv. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer, inklusive föreläsaruppdrag, kan erhållas från Regionalt cancercentrum i Uppsala-Örebro.

1.5 Evidensgradering

Vissa åtgärder finns med i 2014 års version av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prostatacancersjukvården. För de åtgärderna anger vi prioriteringen, t.ex. SoS NR 2014: Prio 4. Skalan går från 1 (högst prioriterad) till 10 (lägst prioriterad). De åtgärder som Socialstyrelsen inte anser ska utföras i rutinsjukvård anges som ”icke-göra” eller ”FoU” (bör utföras inom ramen för forskning eller utvecklingsprojekt). För det vetenskapliga underlaget och evidensen för dessa rekommendationer hänvisar vi till Socialstyrelsens nationella riktlinjer. I de fall ändringar har gjorts i förhållande till Socialstyrelsens nationella riktlinjer har detta särskilt motiverats.

Evidensvärdering av övriga rekommendationer har gjorts enligt GRADE med skalan starkt (), måttligt (), begränsat () och otillräckligt () vetenskapligt underlag. I de fall en sådan värdering saknas har ingen evidensgradering kunnat göras, eller så bygger värderingen på ”klinisk praxis”. Ambitionen har varit att alla rekommendationer i vårdprogrammet ska vara evidensbaserade, men ibland har denna ambition överskuggats av målet att i första hand skapa ett välfungerande arbetsverktyg och underlag för utredning och behandling i praktisk klinik. Vårdprogrammet baseras alltså inte på en fullständig vetenskaplig evidensanalys.

Rekommendationerna är ofta samlade i en ruta i inledningen av varje avsnitt. I vissa avsnitt var det svårt att bryta ut rekommendationerna från underlaget; då är de i stället insprängda i texten.

I slutet av varje avsnitt eller kapitel finns viktiga referenser till påståenden och rekommendationer. För rekommendationer som baseras på Socialstyrelsens riktlinjer hänvisar vi till de fylliga referenslistor som finns i de vetenskapliga underlagen till riktlinjerna. För dessa rekommendationer anger vi därför inga eller bara ett fåtal referenser.