Väntetid SVF urinblåse- och urinvägscancer

Omkring 1350 vuxna personer i Sverige insjuknar under ett halvår i cancer i urinblåsa eller urinvägar. Nära 60 procent av de som insjuknade under första halvåret 2016 utreddes enligt SVF.

Två olika ledtider för SVF urinblåse- och urinvägscancer

  • Kirurgisk behandling av icke muskelinvasiva tumörer har max ledtid 12 dagar.
  • Kirurgisk behandling av muskelinvasiva tumörer har max ledtid 35 dagar.

Vid diagnos är 70-75 procent icke-muskelinvasiva cancrar och 25-30 procent muskelinvasiva tumörer, enligt nationellt vårdprogram för urinblåsecancer.

För närvarande kan de två ledtiderna inte redovisas var för sig i den nationella statistiken utan redovisas sammanslaget i diagrammet. Utveckling av ny kodvägledning pågår för att möjliggöra separat redovisning av de båda behandlingarna.

Patienter som erhållit en annan första behandling än kirurgi är så få att de ännu inte ingår i redovisningen.

Resultat

I RCCs rapport Ingångsvärden konstateras att 10 procent av patienter med icke-invasiv urinblåsecancer genomgick kirurgisk åtgärd (TURB) inom maximala ledtiden 12 dagar 2014–2015 (dock med mätpunkten remissdatum istället för välgrundad misstanke). För invasiva tumörer var andelen 3 procent till start av cytostatikabehandling, strålbehandling eller operation (cystektomi) inom maximala ledtiden 37 dagar 2014-2015.

Resultatet som redovisas nedan, 80 procent inom maximal ledtid 35 dagar, omfattar patienter som genomgått kirurgisk åtgärd vid såväl icke-invasiv som invasiv urinblåsecancer. Det är således inte jämförbart med ovanstående siffror. Att 80:e percentilen ligger på 35 dagar kan dock indikera en förbättring av ledtiden för kirurgisk åtgärd vid urinblåsecancer. 

Enligt årsrapporten från kvalitetsregistret för urinblåsecancer låg 75:e percentilen (från remiss till cystektomi) på 174 dagar 2015.

Om man istället anger 12 dagar som maximal ledtid för alla patienter som genomgått kirurgisk åtgärd, blir andelen inom maximal ledtid 25 procent. Idag kan vi inte avgöra hur stor del av totalantalet patienter som hör till respektive grupp. 

Notera om diagrammet

Diagrammen har uppdaterats 14 nov 2016 efter att nya data inkommit.

Om data saknas för ett enskilt landsting eller en region beror det på att det är färre än tio patienter som startat behandling och därmed avslutat vårdförloppet i landstinget eller regionen. 

Välj enskilt SVF, ledtider per RCC och landsting

Faktaägare: Helena Brändström
Ansvarig redaktör: Bo Alm
Gemensam information uppdaterad: 20 februari 2017

Regionalt