Utbildningar

Regionalt centrum väst driver eller är är engagerad i fyra olika utbildningar. De riktar sig till dig som är sjuksköterska, undersköterska eller läkare och ges i samarbete med bland annat Göteborgs universitet, Lunds universitet, Chalmers och Regionalt cancercentrum syd.

Allmän onkologi för kontaktsjuksköterskor (7,5 hp)

Kurs på distans som ger en teoretisk bas och en helhetssyn på cancersjukdomars orsak och behandling, samt onkologisk vård. Kursen är bred i sitt innehåll och tanken är att du ska få goda kunskaper även inom andra områden än dem du själv arbetar, så att du kan fungera som kontaktsjuksköterska på ett bra.
Läs mer om utbildningen.

Cytostatikakörkort

En internetbaserad utbildning med avslutande kurssammankomst som ger sjuksköterskor och undersköterskor kunskaper om cytostatika och hur den ska hanteras på ett säkert sätt.
Läs mer om kursen.

Klinisk forskarskola (30 hp)

Utbildingen fokuserar på klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodi. Den innehåller fyra kurser om vardera 7,5 hp och pågår under två år. Forskarskolan riktar sig till redan antagna, kliniskt verksamma, doktorander med hög motivation att utvecklas som kliniska forskare.
Läs mer om forskarskolan.

Samtalsutbildning för läkare

En tvådagarsutbildning i svåra samtal för läkare som möter patienter med allvarlig sjukdom och patienter i palliativ vård. Kursen fokuserar på svåra situationer som kräver nödvändiga samtal, till exempel diagnosbesked, samtal om recidiv och samtal om vård i livets slutskede. Kursen innehåller både teoripass och övningar i små grupper tillsammans med särskilt utbildade skådespelare.
Läs mer om utbildningen.

Utbildning för kontaktsjuksköterskor (30 hp)

Ges på halvfart under ett år och innefattar kurserna Allmän onkologi, kontaktsjuksköterskan i cancervården och förbättringskunskap. Syftet är att utveckla och stärka funktionen som kontaktsjuksköterska i en patientprocessinriktad cancervård.
Läs mer om utbildningen.

Webbutbildning i allmän palliativ vård

Regionalt cancercentrum väst har tagit fram en webbutbildning i allmän palliativ vård på uppdrag av Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen. Utbildningen vänder sig till all personal som möter svårt sjuka och döende inom vård och omsorg i regionen, kommunerna samt privata vårdgivare i Västra Götaland. Utbildningen är cirka 4,5 timmar lång och kan genomföras i etapper.
Läs mer om webbutbildningen här. 

Faktaägare: Thomas Björk-Eriksson, verksamhetschef RCC Väst
Sidan uppdaterad: 18 augusti 2016