Reportage om forskarskolan

En radikal kvalitetshöjning av utbildningen inom den kliniska forskningen i regionen. Det är målet när en ny forskarskola startas inom ramen för utvecklingen av Regionalt cancercentrum väst.

I mars 2011 satte de sig på skolbänken tillsammans för första gången – de 12 deltagarna i den första omgången av den nya forskarskolan.

– Forskarskolan ger doktoranderna en gedigen teoretisk grund för klinisk forskning, säger professor Gunnar Steineck. Skolans fundament utgörs av klinisk epidemiologi, teorin bakom att dokumentera effekter av klinisk verksamhet. Biostatistik, etik och skrivande ges även stort utrymme. Färdigheter, exempelvis i programmering, inhämtas via praktiska övningar. Skolan finansieras av Västra Götalandsregionen och ges på Sahlgrenska Akademin i samarbete med Regionalt cancercentrum väst.

Forskning på nya läkemedel tar resurserna

– Av alla som botas från en cancersjukdom blir uppskattningsvis 60 procent botade genom kirurgi, 20 procent genom strålbehandling, 15 procent av gamla läkemedel och bara 5 procent av de nya läkemedlen, säger professor Gunnar Steineck, som är knuten till Onkologiskt centrum och som ansvarar för forskarskolan.

– Det är olyckligt från patientens perspektiv att de nya läkemedlen tar, grovt beräknat, kanske mer än 90 procent av världens forskningsresurser på området i anspråk.

Att forska på effekterna av det som inte är läkemedel – till exempel kirurgi, strålbehandling, kost, omvårdnad, rehabilitering och vad som händer i patientmötet – ställer särskilda krav.

Utmaning hitta mätmetoder och metodik

– Utmaningen är att hitta mätmetoder och forskningsupplägg som ger högkvalitativa resultat med god evidens och som blir lika pålitliga som den forskning som bedrivs kring läkemedlen, säger Gunnar Steineck.

– Forskarskolan syftar till att höja nivån på den kliniska forskningen i VG-regionen. Forskningen blir sällan bättre än de individer som forskar, att forskarskolan ger doktoranderna en gedigen teoretisk grund för klinisk forskning kommer att höja kvaliteten på de kliniska avhandlingar som doktorander skriver.
– I förlängningen innebär det att regionen kan bli starkare i konkurrensen om nationella och internationella medel för klinisk forskning.

Annika och Martin – två av deltagarna

Två av deltagarna i kursen är Annika Aldenbratt och Martin Stenson. Annika är invärtesmedicinare och njurspecialist och arbetar på Sahlgrenska.

– Jag blev ganska nyligen doktorand och blev av min handledare rekommenderad denna utbildning som ett alternativ för att få den forskningsteoretiska basen. Jag tittade på innehållet i utbildningen och tyckte att det såg bra ut – den innehåller det som behövs.

Verkar lovande

– Efter de här första dagarna verkar det väldigt lovande. Det har varit lättfattligt och så tycker jag om inriktningen att så mycket som möjligt använda svenska begrepp.

– När jag har pratat med kollegor som går eller har gått det traditionella basblocket, får jag intrycket av att denna forskarskola vi går nu är mer koncentrerad kring vad man faktiskt behöver som klinisk doktorand, något som ju är möjligt när man har denna mindre målgruppen som vi kliniker är,

– Jag tycker också att forskarskolan verkar hålla en något högre nivå. Något som är oerhört spännande just denna första omgång, är att vi får möjlighet att själva påverka innehållet, till exempel kommer vi att ta in flera externa föreläsare efter just våra egna förslag och önskemål.

Martin Stenson är invärtesmedicinare och hematolog och arbetar på hematologen på Sahlgrenska.

– Det är lite av en slump att jag började utbildningen. Jag fick reda på den bara någon vecka innan ansökningstiden gick ut.

Martin är också nybliven doktorand. Han tycker det är mycket praktiskt att få forskarutbildningen på det här sättet

– Här får vi allt vi behöver utan att behöva plocka ihop olika strökurser. Det är också väldigt bra att utbildning bedrivs i femveckorsblock. Det ger en bättre kvalitet och det blir inte så betungande mellan blocken.

20 veckor i fyra block

Utbildningen omfattar 20 veckors heltidsstudier, och är utlagd över två år, med fyra kurser om vardera 7,5 poäng. De fyra kurserna bygger på varandra. De två första kurserna koncentreras kring utformningen av kliniska studier och de två sista koncentreras kring analys och rapportering.

– Det övergripande målet är att ge en utbildning som är skräddarsydd för kliniska forskare, säger Gunnar Steineck. Vi har valt bort delar som handlar om andra typer av forskning och inriktat oss tungt på klinisk epidemiologi. Utbildningen behandlar även biostatistik, logistik för stora datainsamlingar, etik, skrivande och rapportering.

Tidseffektiv och fokuserad

– Det är en tidseffektiv och fokuserad utbildning som ska fördjupade deltagarnas metodologiska insikter om modern klinisk forskning. Målgruppen är läkare som skall doktorera.

– Alla kliniskt verksamma vårdgivare kan söka skolan, men utbildningen utgår från läkarens förkunskaper, säger Gunnar Steineck.

Text och foto: Lasse Nyman

Faktaägare: Emelie Ljunggren, kursadministratör
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 12 juli 2017