Resultat och statistik

Hur långa är väntetiderna i de standardiserade vårdförloppen? Och hur många patienter har genomgått ett standardiserat vårdförlopp? Här kan du ta del av resultat och statistik.

Väntetider i standardiserade vårdförlopp

Väntetiderna i de standardiserade vårdförloppen följs upp på nationell nivå. En första redovisning av väntetiderna visar att patienter med cancer som utretts enligt standardiserat vårdförlopp får behandling snabbare än tidigare.pufbild för väntetidsstatistik SVF

Antal patienter i standardiserade vårdförlopp

Diagrammen nedan redovisar på nationell, regional och lokal nivå antalet patienter som genomgått ett standardiserat vårdförlopp, antalet SVF- patienter per månad samt andelen av dessa som fått en cancerdiagnos. Om en viss diagnos saknas i något diagram finns inga patienter rapporterade inom den diagnosen.

Rapportering och redovisning

Landstingens nationella uppföljning och rapportering av vårdförloppen omfattar mätpunkterna:

  1. Datum för beslut om att välgrundad misstanke föreligger.
  2. Datum för start av första behandling  eller...
  3. Datum för avslut av standardiserat vårdförlopp innan start av första behandling.

Att notera om redovisningen i graferna

  • Statistiken omfattar antalet registrerade och rapporterade patienter från och med augusti 2015. 
  • Siffrorna ska tolkas försiktigt, då informationen uppdateras kontinuerligt men vid olika tidpunkter av respektive landsting. Landstingen kan även fortlöpande korrigera tidigare rapporterade siffror.
  • Endast patienter som genomgått ett standardiserat vårdförlopp (patienter som registrerats med mätpunkterna 1 och 2 eller 3) finns med i redovisningen.
  • Patienter som remitterats till utredning enligt SVF, men som ej uppfyllt kriterierna ingår inte i redovisningen.
  • Patienter som startat ett SVF i ett landsting, men avslutar det i ett annat, redovisas av det avslutande landstinget. Det kan förklara att det kan vara jämförelsevis låga siffror för vissa diagnoser i en del landsting. 

Socialstyrelsens följer och utvärderar satsningen

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att följa och utvärdera den nationella satsningen för kortare väntetider i cancervården. Tyngdpunkten i uppdraget ligger på att följa landstingens och regionernas arbete med införandet av standardiserade vårdförlopp.

I sin första lägesrapport konstaterar Socialstyrelsen att satsningen redan gett patienter ökade möjligheter att uppleva en välorganiserad vård. 

Hämta lägesrapport 1 december på Socialstyrelsens webb
Läs uppdragsbeskrivningen (pdf)


Faktaägare: Harald Grönqvist
Gemensam information uppdaterad: 20 februari 2017