Ledning och samverkan

Regionala cancercentrum ska ha en tydlig ledningsorganisation och en stark förankring i landstings- och regionledningarna i sin sjukvårdsregion. De ska samverka med andra RCC och ha system för uppföljning av cancervårdens kvalitet. 

Händer vid ett konferensbordRCC:s ledningsfunktion i regionen ska ha ett tydligt mandat och rollfördelningen mellan RCC och linjeorganisationerna i landsting och regioner ska vara tydlig.

RCCs förutsättningar i sjukvårdsegionerna ser väldigt olika ut. Antalet landsting varierar och de regionala samverkans- och beslutsformerna skiljer sig åt en hel del. Detta avspeglas även i ledningsstrukturerna.

Mer om respektive RCCs ledningsstruktur och organisation hittar du under fliken Om RCC i respektive region.

Olika villkor men samma mål

För alla RCC gäller att cancerpatienter och närstående ska vara representerade i RCC:s beslutande eller rådgivande organ, liksom företrädare för akademisk forskning.

Alla RCC har etablerat någon form av patient- och närståenderåd med representanter från olika patientorganisationer. 
Se mer under fliken patient och närstående.

Alla RCC ska samverka nationellt (se RCC i samverkan) och ha system för att följa cancervårdens kvalitet (se Kvalitetsregister).


Regionalt innehåll


Regionalt cancercentrum väst

I Västra sjukvårdsregionen ingår regionerna Västra Götaland och Halland (norra delen). RCC Väst sorterar strukturellt under Västra Samverkansnämnden, som är en politisk samverkansfunktion för Västra Götalandsregionen och Region Halland. För RCC Väst finns ett tydligt beslutat uppdrag från Västra Samverkansnämnden som klargör mål, uppdrag, organisation och reglementen.

För ledningen av RCC Västs arbete finns en styrgrupp med representanter för patienter, region-och sjukhusledningar, beställarorganisationer samt forskning. För samordningen med verksamhetschefsnivån vid sjukhusen finns ett rådgivande organ, Regionala tumörrådet. Vid RCC Väst finns även ett vetenskapligt råd som kontinuerligt ska bevaka utvecklingen av klinisk forskning och särskilt stimulera forskningsarbete som är kopplat till vårdprocessgrupperna.

Läs mer om RCC Västs organisation här. 


Faktaägare: Gunilla Gunnarsson, ordförande RCC i samverkan
Gemensam information uppdaterad: 25 november 2014

Regional information uppdaterad: 15 december 2015

Regionalt