Gynekologisk cellprovskontroll

Nya rekommendationer från 2015 innebär att cellprover analyseras för humant papillomvirus (HPV). I januari 2017 fastställdes även ett nationellt vårdprogram med bland annat detaljerade rekommendationer till sjukvårdshuvudmännen om kallelseverksamhet och provtagning.

Kvinnor som regelbundet deltar i screeningprogrammet för gynekologisk cellprovtagning sänker redan idag risken för att drabbas av livmoderhalscancer med cirka 90 procent. Det nya screeningprogrammet kommer att stärka skyddet ytterligare.

Screeningprogram

Socialstyrelsen utfärdade nya rekommendationer för gynekologisk cellprovskontroll 2015. En stor förändring i och med detta är att cellproverna i första hand analyseras för HPV för kvinnor som fyllt 30 år. Det medför att känsligheten i de analyser som genomförs på cellprovet ökar ytterligare. I ett senare skede innebär det att de kvinnor som är över 50 år och tidigare testat negativt för HPV endast behöver genomgå en screening vart sjunde år. De närmaste åren kommer kvinnor mellan 50 och 64 år få en kallelse vart femte år. Kvinnor mellan 23 och 50 kallas till screening vart tredje år.

Ta del av socialstyrelsens rekommendationer

Vårdprogram

Ett nationellt vårdprogram för prevention av livmoderhalscancer fastställdes i januari 2017. Det innehåller bland annat detaljerade rekommendationer om kallelseverksamhet, provtagning, utredning av avvikande cellprover, behandling av cellförändringar, kommunikation, kvalitetskrav på verksamheterna, krav på IT-system och utbildningsinsatser.

Ta del av vårdprogrammet


Regionalt innehåll


Gynekologisk cellprovskontroll i Västra sjukvårdsregionen

Läs mer om gynekologisk cellprovskontroll i Västra sjukvårdsregionen i den regionala vårdprocessen. 

Arbetsmaterial som exempelvis blanketter, remisser och patientbrev för vårdgivare inom Västra sjukvårdsregionen finns under rubriken 
ROCK – Regionens Organiserade CellprovsKontroll 


Faktaägare: Björn Strander
Gemensam information uppdaterad: 9 februari 2017

Regional information uppdaterad: 15 december 2015

Regionalt